دامغان- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ضمن تأکید بر عزم جدی این سازمان در دفاع از حقوق عامه، از انهدام باند ارتشا و فرار مالیاتی در دامغان خبر داد.
Generated by Feedzy