اقتصاد نیوز نوشت: در بودجه سال آینده، سهم مالیات از درآمدهای دولت سیزدهم به رکورد خود در 13 سال اخیر رسیده است. مقایسه بخش‌های مختلف مالیات بر درآمد در سال آتی نشان می‌دهد عمده رشد مالیات‌ها در سمت خصوصی بوده، نه دولتی. این رقم در بخش خصوصی 8 هزار و 500 میلیارد تومان بیشتر بوده است که رکوردی دیگر در بازه سیزده‌ساله قلمداد می‌شود.
Generated by Feedzy