رئیس سازمان امور مالیاتی یکبار هم ماده ۲۶۴قانون مالیات های مستقیم را نخوانده تا بداند تعقیب خبرنگار در حوزه وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نیست.
Generated by Feedzy