زنجان-رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته، امسال به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
Generated by Feedzy