عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه مولدسازی، گفت: حتماً باید واگذاری‌ها از طریق مزایده صورت گیرد تا این شائبه که در فضای غیررقابتی قرار است اموال دولتی واگذار شود، کنار رود.
Generated by Feedzy