بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت در قالب لایحه بودج ، سقف معافیت مالیاتی حقوق به هفت میلیون تومان در ماه افزایش یافت .
Generated by Feedzy