آیا بیمه شده زن می تواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود درآورد؟

بله  شرایطی که بیمه شده زن می تواند  فرزند/  فرزندان واجد  شرایط خود را  تحت تکفل خویش قرار دهد:
_  فرزند وی در هیچ یک از کارگاه های مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد.
_  فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق های  بیمه و بازنشستگی نباشد.
_  شوهر بیمه شده زن فاقد شغل و نظام بیمه ای باشد.