آیا میدانید قطعی شدن مالیات در چه شرایطی تحقق می یابد؟

قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م) _ رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.) _ عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)