آیا میدانید ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی کدام است؟

 ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر بیمه پردازی است. _ اگر افزایش در ٢ سال آخر غیر متعارف باشد، بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین ٥ سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دهد.