بیمه شده اصلی یا مستری بگیر در چه صورتی می تواند والدین خود را تحت تکلفش قرار دهد؟

شرایط کلی برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به‌شرح زیر است:

1- در زمان تقاضای کفالت والدین توسط بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر، سن پدر حداقل 60سال تمام و سن مادر حداقل 55 سال تمام باشد یا در صورت نداشتن شرایط سنی در زمان تقاضا، به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی تامین‌اجتماعی از کارافتاده کلی باشند.
2- در زمان تقاضای کفالت، آن‌ها (والدین)، بیمه‌شده تامین‌اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشند.
3- والدین در تامین‌اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای مستمری‌بگیر نباشند.
4- بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر در تامین معاش والدین نقش اساسی داشته باشد، یعنی آن‌ها بدون کمک فرزند خود قادر به تامین معاش‌شان نبوده و در رنج و سختی باشند. (معاش در قانون مدنی به معنای تامین وسایل و هزینه‌های ضروری و اساسی زندگی به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن میزان توان بیمه‌شده است. ضمن آنکه تامین معاش امری نسبی است و برحسب شرایط می‌تواند سطوح و درجات مختلفی داشته باشد.)