تسعیر ارز واردات چیست؟

یعنی تبدیل واحد پولی به واحد پولی واحد گزارشگری. نحوه ثبت حسابداری به شرح زیر است. به تناسب نوع انتقال مالکیت کالا fob,C&f,یا شرایط قراردادی دیگر تا زمانی که مخاطرات کالا به شما منتقل نشده باشد، وجه پرداختی در سرفصل سفارشات ثبت می شود و ثبت زیر در دفاتر اعمال می شود سفارشات **** وجه نقد**** در زمان انتقال مالکیت کالا به شما و در صورت عدم دریافت کالا کالای در راه **** سفارشات**** در صورت دریافت کالا موجودی مواد و کالا**** کالای در راه**** لازم به توضیح است که موجودی کالا جز اقلام و سفارشات جز اقلام غیر پولی است پس در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. در صورتی که خرید نسیه یا اعتباری باشد، بدهی در تاریخ ترازنامه و تسویه بدهی به دلیل اینکه پولی است، مجدد تسعیر می شود