تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه چیست؟

استفاده از تراز آزمایشی برای برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی می باشد (تراز آزمایشی ۲ ستونی)
نکته: در تراز آزمایشی ۴ ستونی گردش بدهکار و بستانکار بیانگر جمع گردش عملیات روزنامه میباشد .
همچنین در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می شود اما در ترازنامه فقط مانده حساب دائمی گزارش می گردد که سند افتتاحیه دوره مالی بعدی محسوب می شود .تراز نامه در پایان هر دوره مالی تهیه می شود ولی تراز آزمایشی در پایان هر ماه تهیه میگردد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که تراز آزمایشی یه نوع کاربرد کنترلی برای بررسی توازن مانده دفتر کل دارد اما ترازنامه صورت حسابی است الزامی که وضعیت مالی یک شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد.