ثبت سند حسابداری کارکرد ماهیانه ماشین آلات استیجاری چطور است و اینکه مشمول بیمه میشود یا خیر؟

اجاره دهنده مشمول پرداخت بیمه می شود و کارفرما می تواند تا ارائه مفاصا حساب، قسط آخر بعلاه پنج درصد قرارداد را نزد خود نگاه دارد. هزینه این ماشین آلات در نهایت در قیمت تمام شده پروژه شناسایی می شود هم هزینه ای که بابت اجاره پرداخت شده و هم هزینه هایی که بابت نگهداری و تعمیر آن انجام شده.