حساب جاری شرکاء چیست؟ 

حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.
۲- موارد استفاده از حساب جاری شرکاء
حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.
این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.
هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)
 بانک ریالی / بانک ملی
 جاری شرکاء / آقای مرادی
هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)یا همون برداشت شرکا:
جاری شرکاء / آقای مرادی
بانک ریالی / بانک ملی
3- ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء
از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها و همچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.
     هزینه ها
                               جاری شرکاء
     خرید
                             جاری شرکاء
  جاری شرکاء
                        حسابهای دریافتی
  حساب پرداختی
                             جاری شرکاء