حکم صدور چک بلامحل چیست؟

-حکم اول:  تخلف در صدور حکم توسط صادر کننده
-حکم دوم: صدور حکم بابت دریافت وجه چک به همراه هزینه های احتمالی,  شامل هزینه دادخواست,  هزینه تمبر مالیاتی, هزینه وکیل, خسارت تأدیه و تأخیر (حسب مقررات بانک مرکزی) و..
✔️درحالت اول به لحاظ قانونی,  جنبه کیفری به خود میگیرد,  و در نتیجه رأی به محکومیت وی صادر خواهد شد.  انجام این عمل مرحله اول دادرسی است.
✔️در مرحله دوم دادرسی, دارنده چک برای احقاق حق خود,  از دادگاه تقاضای تأمین وجه چک برگشتی را می کند و پس از محکوم شدن صادرکننده چک در صورت نداشتن وجه آن, تامین اموال بلامعارض برای ذی نفع از طریق دادگاه انجام خواهد شد.
✔️در صورت عدم پرداخت بدهی, بنابه درخواست مال باخته,  اجرای احکام, دادخواست توقیف اموال را صادر می نماید.
✔️حال اگر متهم پشتوانه لازم جهت قرار تامین نداشته باشد,  و دادگاه رأی به محکومیت وی (خوانده ) داده باشد,  طلبکار یا ذی نفع از بخش اجرای احکام دادگاه برای صادر کننده چک,  تقاضای زندان می کند.