خدمات حسابرسی داخلی شامل چه مواردی است؟

خدمات حسابرسی داخلی
اهم خدمات حسابرسی داخلی شامل موارد ذیل است :
1- تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای
2- بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی وارائه پیشنهاد برای بهبود
3- بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی حفظ داراییها و اموال
4- همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان داخلی
5- مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارش های بازرسان قانونی
6- رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و اختلافات مالی
7- همکاری با سایر واحد ها به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه ها
8- همکاری با سازمان به منظور استقرار کنترلهای ضروری در رویه های جاری
9- تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه
10-رسیدگی و اظهار نظر در ارتباط با حسابها ، گزارشات و بودجه واحد مالی