راهکارهای قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امور مالیاتی چیست؟

_ جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت از فروش چاپ شود.

_ صدور صورتحساب برگشت ازفروش مختص کالاهاست وبرای خدمات برگشت از فروش نیست.
_ شماره فاکتوربرگشت ازفروش هرسال ادامه شماره سریال سال قبل باشد.
_ تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت از فروشها روی یکی ازنسخه ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت و ضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.