روش NIFO در قيمت گذاری كالا چيست؟

در روش قیمت گذاری NIFO) Next-In-First-Out) اولین صادره با نرخ وارده آتی،حواله خروج كالا بر اساس قيمت تمام شده صادر نمی شود بلكه كالای صادره بر اساس قيمتی كه سفارش داده شده است و هنوز به انبار وارد نشده قيمت گذاری می گردد.
ویژگی های روش NIFO :
– مهمترين مزيت اين روش این است كه قيمت جايگزينی آن نسبت به روش لایفو نزديك تر به نرخ روز است.
– این روش برای ارزیابی موجودی کالا جز در شرايط بسيار خاص از لحاظ گزارش گیری های مالی بکار میرود
و از روش های پذيرفته شده حسابداری محسوب نمي شوند و بطور خاص در مقايسه با روش های متداول
مانند میانگین، FIFO و LIFO، كمتر مورد استفاده قرار می گيرند.
مثال: اگر موجودی کالای در انبار در 2 مرحله ابتدا با نرخ 11000 ریال و در مرحله بعد با نرخ 18000ریال وارد شده است و در مرحله سوم از همين كالا با نرخ 20000  ریال سفارش داده شده كه هنوز تحویل انبار نشده است،در چنين وضعيتی كالای صادره از انبار با نرخ 20000 ریال ثبت می گردد.