شرایطی که بیمه شده تامین اجتماعی، با آن می تواند، کمک هزینه ازدواج دریافت کند؟

  • اولین ازدواج باشد.
  • عقد ازدواج دائم باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
  • در تاریخ ثبت ازداوج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
  • بیمه شده در 5 سال پیش از ازدواج، حداقل، حق بیمه 720 روز را، به شعب تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.
  • در صورتی که عروس و داماد هر دو مشمول شرایط فوق باشند، به هر دو کمک هزینه پرداخت خواهد شد.