شرایط مرخصی استحقاقی چیست؟

مرخصی استحقاقی کارکنان با احتساب چهار جمعه در هر ماه جمعا معادل یکماه به ازای یکسال کارکرد می باشد.
 کارگران در موارد زیر حق استفاده از ٣ روز مرخصی اضافی را دارند.
 – ازدواج دائم
 – فوت فامیل درجه اول. پدر و ماد رو همسر و فرزند
 نکته: طبق ماده ۶۶ قانون کار کارگران نمی توانند بیش از ٩ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نمایند.