شرط پذیرش ذخیره مطالباتی مشکوک الوصول

اولا– مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیا– احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.