ضریب بیمه پیمان های عمرانی و غیر عمرانی چند درصد است؟

1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) :

– بامصالح(يعني تامين مصالح بعهده پيمانكارباشد)
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
– بدون مصالح(دستمزدي وبراساس فهرست بهاءنباشد)
3.6%سهم پيمانكار
12%سهم كارفرما
– بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
2-بودجه غيرعمراني(منابع خودشركت کارفرما) :
– بامصالح
7.78%سهم پيمانكار
7% + یک نهم 7%= 7.78%
– بدون مصالح(دستمزدي )
16.67%سهم پيمانكار
15%+یک نهم 15% =16.67%