مالیات بر اجاره چگونه محاسبه می شود؟

دوستان فرض کنید یه ملکی رو اجاره کردیم ۱۰۰ میلیون ریال پول رهن دادیم و ماهانه هم  ۱۰ میلیون ریال اجاره میدیم حالا مالیات اینو میخوایم حساب کنیم
۱۰۰۰۰۰۰۰۰*۱۸%=۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰*۱۲ =۱۲۰۰۰۰۰۰۰
عدد ۱۲ تعداد ماه سال می باشد
خب حالا جمع این دوتا مبلغ باهم میشه کل درآمد اجاره
۱۲۰۰۰۰۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰۰=۱۳۸۰۰۰۰۰۰
حالا ازین مبلغ ۲۵ درصد بابت هزینه استهلاک و … معافه و بقیش مشموله
۱۳۸۰۰۰۰۰۰*۷۵%=۱۰۳۵۰۰۰۰۰
 حالا این مبلغ میبریم به نرخ ماده ۱۳۱
۵۰۰۰۰۰۰۰*۱۵%=۷۵۰۰۰۰۰
۵۳۵۰۰۰۰۰*۲۰%=۱۰۷۰۰۰۰۰
حالا جمع این دو مبلغ میشه مالیات اجاره
۷۵۰۰۰۰۰+۱۰۷۰۰۰۰۰=۱۸۲۰۰۰۰۰