مدت ‌۳۶ماه ‌از ‌بیمه ‌بیکاری ‌استفاده ‌کردم. ‌آیا مجددا می‌توانم ‌از این ‌مزایا ‌استفاده‌ کنم؟

اگر مجرد باشید از سقف مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شده‌اید؛ اما در صورت تاهل یا تکفل تا 50ماه مجاز به استفاده از مقرری مذکور هستید. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای مجردین 36ماه و برای متاهلین و متکفلین 50 ماه است.