موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی چیست؟

  1. در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد
  2. عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالی در دفاتر به شرط احراز
  3. تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها
  4. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين سطرها
  5. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين حاشيه ها
  6. تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
  7. جای سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه
  8. محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميايی
  9. بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها و دريافت و پرداخت
  10. عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته