میزان جریمه عدم پرداخت بیمه چقدر است؟

کارفرمایانی که درموعد مقررلیست بیمه ارسالی راپرداخت نکنند علاوه بر پرداخت اصل مبلغ به میزان ۲ درصد به ازای هرماه تاخیر شامل جریمه می شوند.
جریمه تاخیر عدم ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی به میزان ده درصد حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد است.