نحوه پرداخت حق بیمه افرادی که مشمول خدمت نیمه وقت می باشند چگونه است؟

_  برای افرادی که روزانه ٢، ٣، ٤ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند (مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان و  مدرسان حق التدریسی) بر اساس بند زیر عمل می گردد:
_  نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ای که به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید.
_  لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و  رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید