چندبار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

تعداد ندارد اما سقف دارد

متاهل ٥٠ ماه در طول ٣٠ سال خدمت
مجرد ٣٦ ماه در طول ٣٠ سال خدمت
کارفرمایان و بیمه شدگان دقت داشته باشند، که به محض شروع به کار، باید اداره بیمه در جریان قرار بگیرد. در غیر این صورت حقوق ایام بیکاری، که اضافه دریافت شده باز پس گرفته می شود