گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟

ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز استناد نمایند.
از اینرو در ماده ۱۶۹ اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که می تواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ می شود.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر نموده واشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند را مکلف نموده که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی دریافتی را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و و گزارش خرید و فروش هر فصل سال خود را تا پایان ماه بعد طی روال اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
به گزارشات ارسالی بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته می‎شود. گزارش خرید و فروش فصلی نام های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارشات فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می شود.