سوالات متداول مالی و مالیاتی

حداقل حقوق و مزایا سال 1402 چقدر است؟

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
ردیفشرح140014011402
1حداقل دستمزد روزانه885,1651,393,2501,769,428
2حداقل دستمزد ماهیانه26,554,95041,797,55053,082,840
3حق مسکن ماهیانه4,500,0006,500,0009,000,000
4حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)6,000,0008,500,00011,000,000
5حق اولاد برای هر فرزند2,655,4954,179,7505,308,284
7مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار37,054,95056,797,50073,082,840
8مجموعه افراد متاهل با یک فرزند 39,710,44563,077,25080.491.124
9مجموعه افراد متاهل با دو فرزند 42,365,94067,257,00085.799.408
بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعمل‌های تبعی آن در درگاه اینترنتی (پرتال) وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نشانی: www.mcls.gov.ir و تارنمای (وب سایت) اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی: https://rkj.mcls.gov.ir در دسترس قرار داده شده است.
 

موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی چیست؟

 1. در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد
 2. عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالی در دفاتر به شرط احراز
 3. تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها
 4. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين سطرها
 5. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين حاشيه ها
 6. تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
 7. جای سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه
 8. محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميايی
 9. بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها و دريافت و پرداخت
 10. عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته

تفاوت بازه زمانی مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی رسیدگی به اظهارنامه تفاوت دارند.

در قوانین مالیات عملکرد اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نماید، یا مواردی را کتمان کرده باشد و بعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسد که تا به حال از جانب مودی ارائه نشده باشد ممیز مالیاتی می تواند از متمم مالیاتی استفاده کند. ممیز مالیاتی از زمان ارائه اظهارنامه تا پنج سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا می باشد و می تواند بر اساس مدارک جدید مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درآمد تعلق می گیرد را از مودی دریافت کند و بعد از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

در قوانین مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند می تواند رسیدگی را انجام بدهد و مالیات و جرائم را مطالبه کند.

مودی مالیاتی، مکلف است تا ده سال مدارک را نگهداری و در صورت درخواست ممیز آنها را ارائه دهد.

پرداخت حقوق مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز بر عهده کیست؟

طبق بند 1 ماده 62 قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
لذا کارفرما هیچ تعهدی برای سه روز اولیه استعلاجی نداشته و مواردی که آن را به عهده کارفرما تلقی می کنند موضوعیت ندارد.

روش های متداول حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری چیست؟

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری به دو روش انجام می گیرد; روش درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل شده
1- روش درصد پیشرفت کار:
در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی می شود.
در این روش، شناسایی سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در طول دوره اجرای طرح تایید خواهد شد انجام می گیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیت های تایید شده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت و حساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیت های پیشرفت کارها) ثبت می شود.
حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه می شود. بنابراین، مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سود ناخالص) گزارش می گردد.
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورت های مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر و نتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش می شود.
** منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این است که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری را پذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هر ماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخ های مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار (فروش) به تدریج واقع می شود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.
** مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله می شود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام می گیرد. اما در مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهد داشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
2- روش کار تکمیل شده :
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی می شود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیت های تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت می شود اما شناسایی سود تا زمانی که پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.
** مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سود پیمان زمانی تعیین می شود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل می رسد.
** اشکال اساسی روش کار تکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش می شود میزان کار انجام شده طی آن دوره را بر روی پیمان ها منعکس نمی کند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش می شود و سودی که به سهامداران تعلق می گیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.
 _ انتخاب روش
طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر، روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت.
١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.
٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت در قرارداد مشخص شده باشد.
٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.
٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.
_ روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد.
٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.

18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد

 1.  ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است.
 2. برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید.
 3. صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچ گونه ابهامی نباشد.
 4. در شرکتهای بیش از 70 نفر ثبت این سند به همراه بیمه و مالیات یک روز کامل زمان می برد.
 5. برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید.
 6. کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید.
 7. سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.
 8. پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.
 9. لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد.
 10. حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود.
 11. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد.
 12. همیشه کل 30 درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد.
 13. مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده 197
 14. با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید.
 15. محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و ان را فراموش نکنید.
 16. اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید.
 17. اگر حسابدار صنعتی یا پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….
 18. می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید.

مرخصی استعلاجی ماهانه به کارگران تعلق می گیرد؟

یکی از مشکلاتی که در کسب و کار‌ها بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتند؛ این است که در قرارداد کار اولیه کارفرما قید می‌کند که کارگرمی تواند در هر ماه از سه روز یا ۷ روز مرخصی استعلاجی استفاده کند.

** در قرارداد کار قید می‌شود استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از مدت زمان تعیین شده موجب اخراج و تعدیل کارگر می‌شود، چنین موضوعی اگر در قراردادکار قید شود و کارگر نیز توافق کند، غیر قانونی است.
**اگر به واسطه مرخصی استعلاجی کارگر اخراج شود، او می‌تواند بازگشت به کار بگیرد و با حکم قضایی بر سرکار خود برگردد.

زنان شاغل با چه شرایطی می توانند بازنشسته شوند؟

 1. بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
 2. بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
 3. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار
 4. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
 5. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
 6. داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
 7. داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
 8. داشتن ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق).
در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت به چه صورت است؟

اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است: باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید…

متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل (و حتی حسابداران عزیز) از این موضوع، موجبات متحمل شدن ضرر و زیان های زیادی را برای ایشان ایجاد می نماید.
در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:
1-  ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم : ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
یعنی: سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکت های ثبت شده را دارد.
حال باید توجه داشت : از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.
2-   صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  ایشان  نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.
3-  پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد؛ یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.
4-   تسلیم اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده (بصورت صفر) نیز می بایست صورت گیرد.
5-  در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.
6-   حساب بانکی شرکت در دوره ”عدم فعالیت” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.
7-   اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمی توان برای آینده این کار را انجام دهد.

حساب انتظامی

حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی (اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند .
مثال:
 نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در اینده را شفاف تر سازد .
 اساساً به همان دلیلی که قبلاً عرض کردم یعنی عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نیستند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.
مثال:
اگرشرکت الف  چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دوشرکت به چه صورتی میباشد ویاسند مالکیت شرکت که دربانک دررهن گذاشته میشود ثبت ان برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟
شركت الف:
حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی شركت نزد دیگران(معین)
طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی شركت نزد دیگران(معین)
شركت ب:
حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شركت(معین)
طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی دیگران  نزد شركت(معین)

چگونه سند مالیات عملکرد را ثبت کنیم؟

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

– ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار
– بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار
– هنگام پرداخت مالیات قطعی :
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار
– حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار
– حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار

آیا محصولات نرم افزاری می توانند به عنوان دارایی ثابت ثبت شوند؟

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از:

1- در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود.
2- در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد.
3- در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد.
4- در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود.

برای اعتراض مالیاتی چه مراحلی باید طی شود؟

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.
_ هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
 رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.
_ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
 در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.
 نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.
_ شورای عالی مالیاتی
 هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.
_ هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر
 این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

روند صدور مفاصا حساب موضوع ماده 235 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

_ صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

مالیات شرکت های غیر فعال چقدر است؟

همانطور که می دانیم و همواره گفته می شود مالیات بر فعالیت و در نتیجه《 درآمد 》 می باشد و شرکت هایی که فاقد فعالیت هستند می بایست اظهارنامه مربوط به عملکرد سال مالی خود را سفید و به صورت نانویس ارسال نمایند و یا پس از پایان سال مالی کتباً عدم فعالیت مالی و پولی خود را اعلام دارند فلذا طبیعتاً و در صورت عدم وصول اطلاعات مبنی بر خرید و فروش، اقدامی برای تعیین درآمد و مالیات برای این دسته از شرکت ها صورت نخواهد پذیرفت

تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیت های پیمانکاری به چه ترتیبی است؟

به استناد مفاد بند ب ماده  ۱۱ قانون ، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

از آنجایی که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت‌های صادره اقدام نمایند.
بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت‌‌های صادره، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده،تعدیل خواهد گردید.

زمان توزیع سود نقدی سهام چه زمانی است؟

1- تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره،

2- تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

3- تاریخ پرداخت سود سهام.
🔹 در تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره که همان تاریخ ترازنامه است، بدهی قطعیت ندارد، در تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به دلیل اعلام سود سهام، بدهی قطعیت می یابد.
🔹 تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی، تاریخ مؤثر شناسایی سهام داران مشمول دریافت سود سهام تلقی می گردد. یعنی سهام دارانی که در تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام دار شرکت محسوب شوند به آن ها سود سهام تعلق می گیرد، حتی اگر بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام خود را به فروش رسانده باشند.
🔹 بر طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره ی 5 ایران، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.
🔹 این امر به عنوان رویداد غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است. زیرا با توجه به استاندارد حسابداری شماره ی 4، ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی، در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تقسیم سود، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی افشا و ثبت های حسابداری، صرفاً در دو تاریخ تصویب و پرداخت سود سهام انجام می شود.
1- در تاریخ تصویب سود نقدی سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ثبت زیر انجام می شود:
سود انباشته
                     سود سهام پرداختنی
2- در تاریخ پرداخت سود سهام نیز ثبت زیر صورت می گیرد:
سود سهام پرداختنی                  ´
وجوه نقد

پارامترهای مهمی که اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر به آنها توجه می کنند چیست؟

فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

۱- کنترل سند حقوق و دستمزد
۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات
۱۱- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
۱۳- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
۱۴- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
۱۶- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

ثبت فاکتور به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی چه شروطی دارد؟

 1. خریدها از اشخاص حقیقی باشد.
 2. در قالب تجمیعی هیچ فاکتور خریدی که ازشرکت ها باشد را نمیتوانیم ثبت کنیم .
 3. نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم .
 4. تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی و کد اقتصادی بصورت یکجا و در یک رکورد در صورتیکه شرایط بالا را داشته باشد.
 5. اگر دو فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ آنها به تفکیک زیر حد نصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حد نصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هر کدام یک رکورد گرفته شود .در

آقا کارفرما موظف است در صورت اخراج کارگر حق بیمه وی را تا پایان قرارداد بپردازد؟

 بله. کارفرما بدون عذر موجه و قانونی ، حق فسخ قرارداد را ندارد و در این صورت بایستی کلیه حقوق و مزایای کارگر را تا پایان قرارداد پرداخت کند.

درج صحیح عنوان شغلی در سابقه بیمه چه تاثیری دارد؟

براساس قانون کار ایران، عنوان شغل واقعی کارگر را در لیست بیمه صرفا برای آندسته از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار هستند قابل اهمیت است.

بنابراین به تمام کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند توصیه می شود، عنوان شغلی خود را در لیست های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.
چنانچه شغل مورد ادعای کارگر در کمیته مشاغل سخت و زیان آور با لیست بیمه مطابقت نداشته باشد ، امکان برخورداری کارگر از مزایای بازنشستگی پیش از موعد مشکل خواهد بود.
برابر ماده ۲۴ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و به استناد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است.

روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی چگونه است؟

 رسیدگی ازطریق دفاتر:

 اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.
 رسیدگی ازطریق علی الراس :
اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.
  رددفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر
  درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.
نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.
 • تاخیر در پلمپ
 • تاخیرثبت وقایع مال
 • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.
 • اسناد در امدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد.
دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.
مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارائه ننماید.
شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .
درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.

بیمه شده اصلی یا مستری بگیر در چه صورتی می تواند والدین خود را تحت تکلفش قرار دهد؟

شرایط کلی برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به‌شرح زیر است:

1- در زمان تقاضای کفالت والدین توسط بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر، سن پدر حداقل 60سال تمام و سن مادر حداقل 55 سال تمام باشد یا در صورت نداشتن شرایط سنی در زمان تقاضا، به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی تامین‌اجتماعی از کارافتاده کلی باشند.
2- در زمان تقاضای کفالت، آن‌ها (والدین)، بیمه‌شده تامین‌اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشند.
3- والدین در تامین‌اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای مستمری‌بگیر نباشند.
4- بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر در تامین معاش والدین نقش اساسی داشته باشد، یعنی آن‌ها بدون کمک فرزند خود قادر به تامین معاش‌شان نبوده و در رنج و سختی باشند. (معاش در قانون مدنی به معنای تامین وسایل و هزینه‌های ضروری و اساسی زندگی به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن میزان توان بیمه‌شده است. ضمن آنکه تامین معاش امری نسبی است و برحسب شرایط می‌تواند سطوح و درجات مختلفی داشته باشد.)

حسابداری صادرات را چگونه ثبت کنیم؟

1- هنگام صادرات كالا
هزينه هاي صادرات
بانك / پيش پرداخت هزينه (ترخيص كار)
كليه هزينه اي مربوط به صادرات شامل هزينه ترخيص كار ، بيمه ، حمل و نقل و …. به اين حساب مي رود
حسابهاي دريافتني ارزي
فروش صادراتي
 با استعلام از يك سايت رسمي و معتبر و يكسان نرخ ارز برآورد ميشود و فاكتور فروش بر اساس آن نوشته مي شود و يك نسخه از تصوير نرخ ارز  ضميمه سند شود .
 2- هنگام دريافت وجه فروش
 بانك / نقد
حسابهاي دريافتني ارزي
سود و زيان حاصل از تسعير ارز****( با فرض سود )
مابه التفاوت در صورتيكه سود باشد به بستانكار و در صورتيكه زيان باشد به بدهكار ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي ،سود و زيان حاصل از تسعير ارز مي رود كه اين كار نيز باز با استعلام نرخ ارز از همان سايت معتبر و ضميمه كردن تصوير آن بدست مي آيد در پايان سال در صورتيكه حساب هاي دريافتني ارزي مانده داشت مجددا بايد مانده آن به نرخ پايان سال تسعير ارز گردد.

هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حساب منظور می گردد و مبنای تشخیص هزینه های انجام شده چیست؟

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دستهء تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم میشوند .

تعمیرات اساسی که به حساب بهای تمام شده ی دارایی های ثابت منظور میگردد عبارت اند از آن دسته هزینه های انجام شده ای که مصرف بهسازی دارایی ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از براورد قبلی گردد:
الف) ‌افزایش عمر مفید دارایی
ب) افزایش کارایی دارایی
ج) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارایی
سایر تعمیرات دارایی ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی میگردد . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام میشود و در دوره وقوع به عنوان هزینه در حسابها ثبت میگردد .

میزان جریمه عدم پرداخت بیمه چقدر است؟

کارفرمایانی که درموعد مقررلیست بیمه ارسالی راپرداخت نکنند علاوه بر پرداخت اصل مبلغ به میزان ۲ درصد به ازای هرماه تاخیر شامل جریمه می شوند.
جریمه تاخیر عدم ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی به میزان ده درصد حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد است.

آیا می توان حق بیمه سال های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله ای بین سابقه ایجاد نشود؟

سابقه به‌ مرور زمان به وجود می‌آید، بنابراین بدون اشتغال امکان ایجاد سابقه نیست، مگر اینکه شخصی در کارگاهی مشغول به کار بوده باشد و کارفرما حق‌بیمه وی را پرداخت نکرده باشد، که در آن صورت می‌توان به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار اقامه دعوا کرد

مدیر عامل موظف به چه کسی گفته می شود؟

مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد هرگونه سهم در شرکت وعضویت در هیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر واسناد مالی شرکت هر ماه همانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد.

تفاوت حق اولاد و حق عائله مندی در چیست؟

آیا با هم تفاوت دارند؟

اگر ندارند چرا در لیست حقوق برخی شرکت‌ها در دو گزینه مجزا آورده می‌شوند؟
برخی کارشناسان بر پرداخت هردو تاکید دارند؟
آنچه در مواد 86 و 87 قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود.
مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود.
مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار:
 بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه 720 روز کار را داشته باشد.
سن فرزندان او از 18 سال کمتر باشد
یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند و تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین‌اجتماعی قادر به کار نباشند.
کارفرما قبل از پرداخت حق عائله‌مندی لازم است سابقه بیمه کارگر را از سازمان استعلام کند و در صورت وجود سابقه لازم (720 روز) حق عائله‌مندی را بپردازد.
 لازم به توضیح است که عائله‌مندی فقط به مشمولین قانون تامین‌اجتماعی و قانون کار تعلق می‌گیرد و به مشمولین صندوق‌های دیگر، که در ساعات خاصی در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال دارند ولی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی نمی‌شوند، قابل پرداخت نیست

تفاوت ابلاغ قانونی با ابلاغ واقعی چیست؟

این ابلاغ درمحل سکونت یا محل کاربه مودی، بستگان ،مستخدمین…افرادی که رابطه ،استخدامی داشته باشند و حقوق بگیر باشند منظور است.

 نکته مهم..فردی که اوراق به وی تحویل داده میشودبایددارای یک ممیزی وتشخیص دهدکه برگه دارای اهمیت است .
 ابلاغ قانونی…..
 هرگاه مامورمالیاتی مراجعه کردوامتناع انجام شد یا کسی حضورنداشت الصاق انجام میگیردکه به این نوع ابلاغ نوع قانونی گویند.
 درمورداشخاص حقوقی ابلاغ به مدیران وصاحبان امضا اگرحضورنداشتندبه مستخدمین یا کارکنان شرکت وبستگان موضوعیت ندارد.
تفاوت :
درابلاغ قانونی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکندبرگه مالیات قطعی نمیشودوحق مودی ازبین نمی رود‌.
 ابلاغ واقعی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکنداین برگه قطعی می شود.
مودیان توجه کنند ابلاغ هایی که با پیامک یا تلفنی انجام می گیرد ضمانت اجرایی ندارد.
ابلاغ ها تماما درمحل فعالیت قانونی شرکت انجام می گیرد و اقامتگاه قانونی و مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان تغییرکرده حتما باید طی نامه ای به سازمان اطلاع رسانی صورت گیرد که برگه های ابلاغ به اقامتگاه جدید ارسال شود.
 ابلاغها اگر توسط….
 مامور مالیاتی انجام شد با یکبار مراجعه تحویل یا الصاق می کند.
 مامورپست… دو مرحله ای است اگر مامورپست مراجعه و امتناع شد این هم ابلاغ قانونی است و گاهی مامور مراجعه می کند و کسی در مرحل حاضر نیست این مامور در برگه می نویسد در این تاریخ مراجعه کردم حضور نداشتند و برگه را لصاق می کند بعداز۱۵ روز دوباره مامور مراجعه می کند. این برگه را امضا و الصاق می کند.
پس مامور مالیاتی یکبار مراجعه و مامورپست ابلاغ آن در دو مرحله انجام می شود.
مودیان توجه کنند، اعتراض به نحوه ابلاغ  درهیات ۲۱۶ مطرح می شود.

جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است؟

در صورت ارسال نکردن لیست بیمه دو جریمه مشمول شما می شود:

1-  جریمه عدم تسلیم لیست
2-  جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
 • جریمه عدم تسلیم لیست :
 جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:
–  کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰ درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
–  چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
–  در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰  درصد بخشودگی در جرائم بهره مند خواهد شد .
 • جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
 در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.
جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

تفاوت بین شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود چیست؟

 1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
 2. درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
 3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
 4. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .
 5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
 6. شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .
 7. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
 8. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
 9. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
 10. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
 11. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود

نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟

ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

    ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
    اخراج بیمه شده توسط کارفرما
    از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
    اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.
مثال: اگر بیمه شده تا امروز (23 فروردین) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(24 فروردین) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز 23 روز می باشد.
 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
 تذکر: در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود!

برگه مفاصاحساب چیست؟

یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

چگونه فاکتورهای صوری کشف می شوند؟

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی به شرح ذیل می باشد:

 
۱- کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد
۲- کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است
۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده
۴- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور
۵- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…
۶- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چکهای بانکی شرکت یا فیشهای واریزی یا صورتحسابهای بانکی

تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیت های پیمانکاری به چه ترتیبی است؟

 – به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

– از آنجایی که فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت های صادره اقدام نمایند.
– بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت های صادر، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده، تعدیل خواهد گردید.

ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با افراد خارجی چگونه است؟

_ برای ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخاص خارجی می بایست کد فراگیر اتباع خارجی دریافت نمود:
الف) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد.
ب) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس www.irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر می باشد.

فعالیت شرکت های معاف از ارزش افزوده به چه شرایطی است؟

نکته 1: شرکتی که معاف از ارزش افزوده هست اگر خریدی بکند که شامل ارزش افزوده باشد باید ارزش افزوده خرید را به بهای تمام شده خرید ببرد و نیز اینکه جز هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

نکته 2: در آخرین فراخوان هم شرکت های با فعالیت صرف  معاف( نه منطقه معاف یا .. ) مشمول ثبت نام نشده اند.
نکته 3: شرکتی که هم فعالیت مشمول و هم معاف دارد باید ثبت نام کند و اظهارنامه ارسال نماید.
نکته 4: شرکتی که فقط فعالیت معاف از ارزش افزوده  دارند مشمول هیچ یک از فراخوان ها نشده اند و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

شرکت های غیر فعال چه شرکت هایی هستند و مالیاتشان چگونه محاسبه می شود؟

شرکتهایی که ثبت قانونی شده و هیچ گونه مراوده مالی و تجاری نداشته و گردش مالی آنها صفر باشد و هیچگونه نقل و انتقال مالی و تجاری هم به نام صاحبان شرکت در طول سال انجام نگرفته باشد اصلاحا در قانون شرکت غیر فعال نامیده میشوند .

این شرکتها اگر قوانین مربوط به شرکت های غیر فعال را به طور کامل رعایت کنند مالیاتی به انها تعلق نمیگیرد .
شرکت های غیر فعال باید چه مورادی را رعایت کنند ؟
–     هیچگونه مراوده مالی به نام صاحبان شرکت ثبت نشود و گردش مالی شرکت صفر باشد .
–    حوزه مالیاتی مربوط به شرکت را پیدا کرده و در آن تشکیل پرونده دهند .
–    عدم فعالیت شرکت در بازه مشخص و دقیق به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال شود .
–    دفاتر قانونی پلمپ شده به صورت کاملا سفید به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد .
–    اظهار نامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سفید تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.
–    عدم ارائه هر یک از موارد اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به معنی کتمان فعالیت های مالی بوده و مشمول جریمه می گردد .
–    هیچگونه فاکتور خرید یا فروشی در تاریخ مقرر به نام شرکت یا صاحبان آن صادر نشده باشد .
–    اگر برای شرکت تجهیزات ، ماشین الات ، ابزار و وسایل خریداری شده باشد جز سرمایه گذاری و فعالیت شرکت محسوب شده و مشمول مالیات می گردد .
–    در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال میشود باید مواردی چون نام شرکت ، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیر عامل شرکت هم برسد .
–    کد اقتصادی شرکت باید تعیین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص میشود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد .
–    مدیر عامل شرکت اعلام عدم فعالیت آن را باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .
–    اعلام عدم فعالیت در هر سال باید تکرار شده و اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال آینده نخواهد بود .
–    افراد حقوقی در روند مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی تفاوتی ندارند و باید همه مراحل آن را شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تعیین حوزه مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و ارائه نامه کتبی عدم فعالیت را رعایت نمایند .
–    در صورتی که قصد ندارید تحت عنوان شرکت فعالیت نمایید بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام نمایید .

در قراردادهای پیمانکاری به چه نکاتی باید توجه کرد و کسورات بیمه ای و مالیات آن به چه صورت است؟

_ %١٠ ماليات ماده ٨٦ ق م م در صورت مشاور بودن پيمانكار در صورتی که شخص حقیقی باشد.

_ ۵% سپرده حق بیمه
_ ۱۰% سپرده حسن انجام کار
شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود .
 نکته : طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید :
_ قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.
_  کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده ، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.
_ قراردادهای پیمانکاری اگر بعنوان مشاور باشه طبق ماده 86 ق.م.م 10% مالیات بهش تعلق میگیره ولی اگر عمرانی باشه مالیات بهش تعلق نمیگیره.
فقط ارزش افزوده را باید کنترل کنید

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟

حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ٤٪؜ است كه بر عهده كارفرما ميباشد، يعني در كل

٧٪؜ سهم كارگر
٢٠٪؜ سهم كارفرما
٣٪؜ بيمه بيكاري
٤٪؜ مشاغل سخت و زيان آور
يعني كلا ٢٧٪؜ بر عهده كارفرما ميباشد.
در خصوص حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ، دو بحث مطرح ميشود :
١- مشاغلي كه كد آنها به عنوان مشاغل سخت و زيان اور تعريف شده و به صورت ماهانه در ليست بيمه محاسبه و پرداخت ميشود ، كه مورد خاصي ندارد.( اين شغلها بايستي توسط سازمان تامين اجتناعي تعريف شده و تاييد شده باشند) .
٢- مشاغلي كه با درخواست بيمه شده به اداره كار محل كارگاه و طرح در كميسيون تشخيص مشاغل سخت و زيان آور استاني كه متشكل از نماينده كارگران، كارفرمايان ، اداره صنعت و معدن ، نماينده تامين اجتماعي و نماينده فرمانداري ، ميباشد . و تاييد ميشود. كه معمولا با پايان خدمت بيمه شده مصادف است . و طي راي اداره كار به تامين اجتماعي ابلاغ ميشود ، و تامين اجتماعي طبق بخشنامه ٤٩/٥-٤٩/٦-٤٩/٧ نسبت به محاسبه حق بيمه ٤٪‏ اقدام ميكند و به كارگاه مربوطه اعلاميه بدهي  ابلاغ ميكند ، طبق بخشنامه ٤٩/٥ ماخذ محاسبه ٤٪‏ بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي  مشمول كسر حق بيمه ، بيمه شده ميباشد.
طبق بند ٢-ه ماده ١٤٨ وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط جزو هزينه هاي قابل قبول ميباشد.
مثال اگر فرض کنید حقوق و مزایای مشمول بیمه ۱ تومن باشه
٧٪؜ سهم كارگر = ٧٠/٠٠٠ تومان
٤٪؜ مشاغل سخت و زيان آور
٢٠٪؜ سهم كارفرما
٣٪؜ بيمه بيكاري
كلا ٢٧٪؜ كارفرما بايد پرداخت كند
كه ٢٧٠/٠٠٠ تومان ميشه
يعني كلا ٣٤٠/٠٠٠ تومان بايد حق بيمه پرداخت بشه

تفاوت دو حساب اندوخته و ذخیره در حسابداری چیست؟

اندوخته ها (به طور مثال اندوخته قانونی) مبالغی هستند از یک ماخذ مشخص (مثل نسبتی از سرمایه)، که می بایست قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان  و بصورت جداگانه ای نگهداری شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارائی شرکت جلوگیری گردد.
ضمنا برای آزاد شدن آن زمان خاصی تعیین نشده و بنا بر قانون و یا تصمیم سهامداران شرکت،دارای سقف مشخصی می باشد .برای بوجود آوردن اندوخته حتما بایستی سودی موجود باشد ، اما برای بوجود آوردن ذخیره چنین الزامی وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که اندوخته قانونی هر ساله به میزان ۵ درصد سود سال جاری در نظر گرفته میشود و این عمل تا زمانی که اندوخته قانونی به میزان ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد الزامی و ببیشتر از ۱۰ درصد اختیاری میباشد.
ولی ذخیره،مخزنی از هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده است و سقف مشخصی ندارد ونیز تصمیم سهامداران شرکت در تعیین میزان آن دخالت ندارد .
در واقع ذخیره به هزینه های گذشته اشاره میکند ولی اندوخته ارتباطی با هزینه ها در زمان گذشته ندارد . در بعضی کتابهای قدیمی اندوخته و ذخیره و انباشته به یک معنی مورد استفاده قرار میگرفتند.
_ اصطلاحات اندوخته و ذخیره در بسیاری از موارد بجای یکدیگر استفاده می گردند.اما می توان موارد کاربرد آنها را به شرح زیر تفکیک نمود:
موارد استفاده از اندوخته:
تخصیص و محدودیت در سود انباشته عموما بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و یا بموجب رعایت مفاد قراردادها و یا الزامات قانونی انجام شده و یکی از شیوه های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته ، نمایش مجزای آن در ترازنامه می باشد.این تخصیص و محدودیت در سود انباشته ،اندوخته نامیده می شود. مانند:اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی(عمومی)، اندوخته اختیاری(قراردادی) و……
موارد استفاده از ذخیره:
جهت حسابهای دارایی ها که اینگونه حسابها نشان دهنده کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی بوده و باعث می گردند که داراییهای مذکور به خالص ارزش بازیافتنی منعکس شوند.مانند: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها.
نکته : هرچند استهلاک انباشته نیز یک نوع حساب دارایی می باشد ولی به جهت تفاوت در نوع کاهش در داراییهای ثابت مشهود(استهلاک، کاهش ارزش داراییهای ثابت مشهود محسوب نمی شود) از اصطلاح ذخیره در این خصوص استفاده نمی شود.

آیا می توان به مالیات قطعی اعتراض کرد؟

_ برابرماده_۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای ” قطعی ” هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند .

_ حالا اگر این مهلت یک ماهه گذشته باشد و مودی یا … اعتراضی نکرده باشد و یا پس از این یک ماه مدارکی به دست آید که میتواند نتیجه رای را به نفع خود تغییر داد اکنون چه باید کرد؟
_ در پاسخ به ماده ۲۵۱ مکرر اشاره می کنیم؛ این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید.
_ راه حل این است که درخواست را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید .
_ وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.
_ رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

آیا کارگر و کارفرما می توانند با توافق مزایایی کمتر از قرارداد کار اولیه یا ملحقات آن پیش بینی نمایند؟

هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور نمايد مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

آیا چک بابت تضمین تخلیه را می شود اجرا گذاشت؟

_ منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

_ در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور_اجراییه در اداره ثبت می باشد.
_ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.
_ بنابراین در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.
_ این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید

نحوه بهره مندی کارگران از حقوق ایام بیکاری و بدون شکایت از کارفرما به چه صورت است؟

کارفرمایان میتوانند بدون تحمل هزینه و  ضمن توافق با کارگر جهت بهره مندی ایشان از بیمه بیکاری طبق مراحل زیر اقدام کنند:

1- تنظیم قرارداد کار با مدت یکسال :
تاریخ خاتمه- تاریخ ترک کار طبق لیست بیمه
تاریخ شروع- یکسال قبل
2- ارائه یک نسخه از قرارداد کار به اداره کار محل.
3-تنظیم و ارائه نامه عدم نیاز با این مضمون :
مثلا” اداره کار شرق تهران
با سلام و احترام
 با توجه به اتمام قرارداد یکساله آقای/خانم … و عدم نیاز کارگاه به خدمات ایشان ، نامبرده جهت استفاده از مزایای قانونی به حضور معرفی می گردند.
4- ارائه برگ تسویه حساب حقوق و مزایا به اداره کار محل الزامیست.
توجه:
این امور حداکثر تا 30 روز پس از اتمام قرارداد باید انجام شود.

ضریب بیمه پیمان های عمرانی و غیر عمرانی چند درصد است؟

1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) :

– بامصالح(يعني تامين مصالح بعهده پيمانكارباشد)
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
– بدون مصالح(دستمزدي وبراساس فهرست بهاءنباشد)
3.6%سهم پيمانكار
12%سهم كارفرما
– بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
2-بودجه غيرعمراني(منابع خودشركت کارفرما) :
– بامصالح
7.78%سهم پيمانكار
7% + یک نهم 7%= 7.78%
– بدون مصالح(دستمزدي )
16.67%سهم پيمانكار
15%+یک نهم 15% =16.67%

آیا بیمه شده زن می تواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود درآورد؟

بله  شرایطی که بیمه شده زن می تواند  فرزند/  فرزندان واجد  شرایط خود را  تحت تکفل خویش قرار دهد:
_  فرزند وی در هیچ یک از کارگاه های مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد.
_  فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق های  بیمه و بازنشستگی نباشد.
_  شوهر بیمه شده زن فاقد شغل و نظام بیمه ای باشد.

آیا در قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور پرداخت مبلغی تحت عنوان سختی کار مقرر می شود؟

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺒﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ۳۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ۵ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

تخفیفات خرید و فروش در صورت معاملات فصلی و ارزش افزوده به چه صورت ثبت می شود؟

در ارسال گزارش معاملات فصلی مانند خرید یا فروش ثبت میشود و تیک برگشت از خرید یا فروش راعلامت می زنید  اما در اظهارنامه ارزش افزوده خالص خرید یا فروش درج می شود.

چگونه می توانیم والدین خود را تحت پوشش تامین اجتماعی بیاوریم؟

درصورتیکه سن پدر از 60 و مادر از 55 سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون مذکور از کارافتاده باشند، بیمه شده میتواند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین جهت ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا حسب ضوابط و مقررات موردعمل سازمان زمینه بررسی و اقدام لازم درخصوص درخواست  مطروحه فراهم گردد.

معیار تشخیص تعمیرات اساسی در مورد دارائی های ثابت کدام است؟

_ هزينه های انجام شده جهت تعميرات دارائيهای ثابت به دو دسته تعميرات اساسی وتعميرات جزئی تقسيم می شود.

_ تعميرات اساسی كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزينه های انجام شده ای است كه معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتی موجود (بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلی گردد :
         – افزايش عمر مفيد دارائی
         – افزايش كارائی دارائی
         – بهبود اساسی در كيفيت بازدهی دارائی
_ ساير تعميرات دارائيهای ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئی تلقی می گردد.
_ اينگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرايط عادی عملياتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت می گردد .

اصلاح حساب پیش پرداخت چگونه است؟

فرض کنیم شما خانه ای به مبلغ 1200000 ریال سالیانه اجاره کرده اید . در واقع هر ماه باید مبلغ 100000 ریال بپردازید . حال اگر در ابتدای سال اجاره یک ساله خود را بپردازید ، ثبت زیر در دفاتر انجام می شود :
پیش پرداخت اجاره      1200000
نقد / بانک                  1200000
رای اصلاح حساب پیش پرداخت اجاره به دلیل اینکه از مسکن 2 ماه استفاده کردید باید هزینه اجاره را پرداخت کنید و از حساب پیش پرداخت کاسته شود. برای انجام این عملیات ثبت زیر در دفاتر انجام می شود :
هزینه اجاره ( به اندازه 2 ماه )        200000
پیش پرداخت اجاره                       200000
به این ترتیب در پایان سال حساب پیش پرداخت اجاره صفر خواهد شد .
اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چگونه است ؟
فرض کنید شما یک موسسه آموزش کامپیوتر دارید و با سازمانی قرارداد بسته اید تا پایان سال 10 نفر از کارکنان آن سازمان را آموزش دهید نرخ آموزش هر نفر 30000 ریال است و شما کل مبلغ آموزش تمام 10 نفر را در ابتدای انعقاد قرارداد دریافت می کنید . بنابراین ثبت زیر در دفاتر انجام می شود :
نقد و بانک             300000
پیش دریافت درآمد  300000
با این ثبت شما حسابی به نام پیش دریافت درآمد ایجاد کرده اید که نوعی تعهد می باشد. و در واقع نوعی بدهی برای شما محسوب می شود.
با توجه با اینکه تا پایان سال 5 نفر از کارکنان سازمان را آموزش می دهید یعنی در واقع نیمی از قرارداد و تعهد خود را تسویه می نمایند. بنابریان در پایان سال برای اصلاح پیش دریافت ثبت زیر در دفاتر صورت خواهد پذیرفت :
پیش دریافت درآمد     150000
درآمد                   150000

مدیر عامل شرکت خصوصی مشمول بیمه بیکاری می شوند؟

اولا: قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد یا حقوق) جز اصلی و اساسی عقد است در حالیکه مطابق ماده ۱۲۴و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون تجارت مدیر عامل شرکت تجاری می تواند بطور مجانی انجام وظیفه نماید.

ثانیاً مطابق ماده ۱۳۴ قانون تجارت مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث هم مسئول است در حالیکه در قرارداد کار در اثر تبعیت کارگر از کارفرما چنین مسئولیتی وجود ندارد و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئول است.

ثالثاً: مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای ماموریت وی نیز مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد در حالیکه در قراردادکار با انقضای مدت قرارداد خاتمه یافته و کارگر تعهدی در مقابل کارفرما ندارد.(ماده ۲۱بند د قانون کار)
رابعاً: مدیر عامل هم از سوی هیأت مدیره و هم دادگاه قابل عزل است (تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت) در حالیکه کارفرما چنین حقی در مورد کارگر ندارد. (ماده ۲۵ قانون کار)
توجه به مراتب فوق رابطه مدیر عامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
پس مدیر عامل شرکت خصوصی مشمول ماده 8 قانون کار یا ماده یک قانون بیمه بیکاری نیست و حتی از پرداخت حق بیمه بیکاری ۳ درصد معاف می باشد.

نحوه پرداخت حق بیمه افرادی که مشمول خدمت نیمه وقت می باشند چگونه است؟

_  برای افرادی که روزانه ٢، ٣، ٤ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند (مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان و  مدرسان حق التدریسی) بر اساس بند زیر عمل می گردد:
_  نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ای که به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید.
_  لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و  رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید

تفاوت نرخ مالیات بر آمد اشخاص حقیقی با حقوقی در چیست؟

_ نرخ مالیات اشخاص حقیقی
-️ تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%
– نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%
– نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%
 کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود
_ نرخ مالیات اشخاص حقوقی (شرکتها)
از درآمد مشمول مالیات و بدون توجه به مبلغ به نرخ ۲۵%  مالیات مطالبه میشود.

آیا ودیعه پرداختی از طرف مستاجر مشمول مالیات بر اجاره می باشد؟

 نظردفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل

بازگشت به نامه شماره 2306/ص/1395 مورخ 1395/11/16، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت دراجرای مقررات تبصره9ماده 53 قانون مالیاتهامصوب 1366واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره، مبلغی بصورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده میشود (همان مبلغی که دراصطلاح تحت عنوان”رهن”درقراردادهای اجاره بصورت”رهن کامل”یا”رهن واجاره” بکار میرود )، به آگاهی می رساند:
با عنایت به مقررات تبصره9 ماده 53 قانون یاد شده، که اشخاص موضوع این تبصره رامکلف به کسرمالیات براجاره ازمال الاجاره پرداختینموده است ونیزمفادجز ج بند2بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره9ماده 53 مذکور، در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط بایدمبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند … همچنین اگر ملک، بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره)-رهن کامل- واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد.
بنابراین اشخاص موضوع تبصره 9ماده 53 قانون مالیاتها، تکلیفی در خصوص کسر مالیات براجاره نسبت بمبالغی که بصورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت نموده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند.
شایان ذکراست پیرواصلاحیه اخیرقانون مالیاتها مصوب 1394/04/31 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی، تصریح گردیده است که موجب تبصره موصوف “در صورتی که مستأجر جز مشمولین تبصره9ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجرملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

شروط ثبت فاکتور به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی چیست؟

_  خریدها از اشخاص حقیقی باشد.
_  در قالب تجمیعی هیچ فاکتور خریدی که ازشرکت ها باشد را نمیتوانیم ثبت کنیم .
_  نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم .
_  تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی و کد اقتصادی بصورت یکجا و در یک رکورد در صورتیکه شرایط بالا را داشته باشد.
_  اگر دو فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ آنها به تفکیک زیر حد نصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حد نصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هر کدام یک رکورد گرفته شود .

راهکارهای قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امور مالیاتی چیست؟

_ جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت از فروش چاپ شود.

_ صدور صورتحساب برگشت ازفروش مختص کالاهاست وبرای خدمات برگشت از فروش نیست.
_ شماره فاکتوربرگشت ازفروش هرسال ادامه شماره سریال سال قبل باشد.
_ تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت از فروشها روی یکی ازنسخه ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت و ضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

برای ثبت مالیات های دریافتی و پرداختی باید چه اسنادی را نگهداری کرد؟

 1. تنظيم اسناد حسابداري و مدارك لازم جهت تنظيم دفـاتر و ا ظهارنامـه ماليـات بـر ارزش افزوده
 2. فاكتورها، رسيدها و صورتحسابهاي فروش
 3. فاكتورهاي خريد كالاها و خدمات
 4. فاكتورهاي هزينه هاي جاري
 5. اسناد واردات و صادرات
 6. گواهي هاي گمرك جهت واردات و صادرات
 7. مكاتبات تجاري
 8. صورت حسابهاي بانكي
 9. گواهي هاي تخفيف قيمتها و هرگونه سندي كه دال بر تغيير در فرآينـد معاملـه و شـرايط آن باشد .
 10. ساير اسناد لازم از قبيل تأييد هي هاي مراجع ذيصلاح
تذكر : طبق ماده 34 قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده : مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قـانون مكلفنـد از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ، ماشينهاي صـندوق و يـا سـاير وسـايل و روشـهاي نگهداري حساب كه سازما ن امور مالياتي كشور تعيين مي كند، استفاده نمايند. مـدارك مـذكور بايستي تا مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهـداري و در صـورت مراجعـه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

چه مواردی موجب رد دفاتر قانونی می شوند؟

_  در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
_ تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.
_ بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
_ تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل …
_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 آیین نامه تحریر دفاتر.
_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر اقدام نشده باشد.
_ در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
_ عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.
_ عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).
_ استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه).
_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورد اشخاصی که ازسیستمهای مذکور استفاده می نمایند.
_ ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز

برای تحت پوشش قرار دادن والدین خود چه اقداماتی باید انجام داد؟

درصورتیکه سن پدر از ٦٠ و مادر از ٥٥ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند بیمه شده میتواند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین جهت ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا حسب ضوابط و مقررات موردعمل سازمان زمینه بررسی و اقدام لازم درخصوص درخواست مطروحه فراهم گردد.

تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل بر عهده کیست؟

_  برای تعیین و شناسایی سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، کمیته‌ای ۸ نفره در وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل شده است که سازمان تأمین اجتماعی یک نماینده در بخش بیمه‌ای و یک نماینده در بخش درمانی این کمیته دارد.

_  بیمه‌شدگان و کارفرمایان متقاضی که گمان می‌برند مشاغل آنها سخت و زیان‌آور است می‌توانند مراجعه کنند و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
_  کمیته استانی مربوط به شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در اداره‌کل کار و اموراجتماعی استان یا سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای تشکیل می‌شود و ریاست آن برعهده مدیرکل کار است.
_  اعضای این کمیته ۸ نفر است و روند کار بدین صورت است که پس از آنکه کارهای مقدماتی در اداره کار صورت گرفت و کارشناسان نظر کارشناسی خود را ارائه دادند، به محل کارخانه یا واحد متقاضی مراجعه و تمام جوانب را بررسی می‌کنند.

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات چه زمان و چگونه است؟

1-  مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.

2- برگ تشخیص مالیات ؛ سندی است که اداره امور مالیاتی ؛ صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است .

3-  مالیات دهنده ؛ حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .
4- ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
5-  اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به چه دلایلی عدم ثبت هزینه استهلاک موجب رد دفاتر نمی شود؟

ثبت هزینه استهلاک مالیات را کاهش داده منابع دولت با آن تقلیل می‌یابد فلذا عدم ثبت آن موجب افزایش این منابع می‌شود که مورد استقبال دستگاه مالیاتی کشور می‌باشد.

منظور از فعالیت مالی با توجه به اینکه در جای دیگری از آئین‌نامه هم ذکر شده است فعالیت‌های مالی و پولی است که گویای این امر است که مرجع تصویب‌کننده این آئین‌نامه فعالیت‌هایی غیر از تعدیلات را در این مورد مدنظر داشته است یعنی فعالیت‌هایی که ناشی از معاملات و امثالهم بوده را مدنظر داشته است (همچون واریز و برداشت بانکی، هرگونه خرید و فروش، هرگونه دریافت و پرداخت و امثالهم …)
رد دفاتر قانونی به این معناست که دفاتر قانونی رد شده صلاحیت رسیدگی ندارند و می‌بایست قرائن دیگری را برای تعیین درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت که این موضوع با فحوای ماده 21 آئین‌نامه تحریر دفاتر قانونی و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خصوصاً سیر جریان تغییر ماده قانونی اخیرالذکر مغایرت دارد.

مطالبه مالیات متمم به استناد تراکنش و گردش حساب مودی، به استناد کدام ماده از قانون مالیاتهای مستقیم می باشد؟

مطالبه مالیات متمم به استناد تراکنش و گردش حساب مودی ،که بعضا از عملکرد 1390 به بعد برای برخی از مودیان صادر و ابلاغ گردیده به استناد کدام ماده از قانون مالیاتهای مستقیم و  کدام آئین نامه میباشد؟
– پاسخ
+ در قانون قدیم قبل از اصلاحیه مورخ 94/4/31 باستناد تبصره 2 ماده97 در فراز پایینی این تبصره آمده است :
+ در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات قبلی افزوده میشود.
– حال چنانچه برگ تشخیص صادر و ابلاغ شده چه به قطعیت رسیده باشد یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی فعالیت کتمان شده داشته است چه از طریق رسیدگی به تراکنشهای مالی فرد باشد چه هر گونه قراین و دلایلی اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به آن فعالیت مودی برگ متمم صادر کند
+ پس بنابراین تراکنش های مالی مودی نیز میتواند یکی از قراین و دلایل برای تشخیص درآمد متمم باشد و در اصلاحیه قانون در تبصره ماده 97 با راه اندازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی مجموعه اطلاعات بدست امده از سیستم بانکی و غیره نسبت به تعیین مالیات مودی اقدام خواهد شد.

 شرکت های دانش بنیان چگونه اظهارنامه مالیاتی پرکنند؟

شرکتهای دانش بنیان برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی می توانند از راهنمایی زیر استفاده کنند:
ردیف ٢٩جدول شش اظهارنامه : شرکتهای دانش بنیان بند الف ماده سه قانون حمایت از شرکت دانش بنیان
ردیف ٣٠ جدول شش اظهارنامه: واحدهای پژوهشی فناوری مهندسی واقع در پارکهای علم و فناوری ، ماده ٩ قانون حمایت از شرکت دانش بنیان
شرکتهای دانش بنیان که تا پایان سال ١٣٩۵موردتایید کارگروه بودندبرای درخواست معافیت مالیاتی باید ردیف ٢٩در جدول شش اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنند.
معافیت مالیاتی برای واحدهای پژوهشی فناوری ومهندسی که همه فعالیتهای آنها درپارکهای علم و فناوری انجام میشود بر مبنای ماده ٩ قانون اجرایی میشود و این شرکتها از سوی مدیریت پارک به اداره امورمالیاتی همان منطقه معرفی میشوند.
واحدهای پژوهشی فناوری مهندسی میتوانند برای استفاده ازمعافیتهای مالیاتی درخواست معافیت خود را در ردیف ٣٠جدول شش اظهارنامه واردکنندکه با عنوان شرکتهای دانش بنیان واقع درپارکهای فناوری ماده ٩ قانون مشخص شده و برای تکمیل اظهارنامه خود حتما با مسئولان پارک فناوری مربوطه مشورت کنند.

مدارک لازم برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی چیست؟

1-دفاتر روزنامه و کل
2-تراز آزمایشی قبل از بستن و بعد از بستن حساب‌های موقت
3-جدول گردش مواد و موجودی ها
4-اسناد حسابداری
5-مدارک بهای تمام شده شامل مواد، تسهیم دستمزد و سربار
6-گزارشات 3 ماهه معاملات فصلی
7-صورت خلاصه جمع لیست‌های حقوق 12 ماهه
8-جدول محاسبات استهلاک
9-واردات یا صادرات در صورت وجود
10-صورت مغایرت بانکی

گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟

ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب‌های مودی نیز استناد نمایند.
از این رو در ماده ۱۶۹ اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که می‌تواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روش‌ها و صورتحساب‌ها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگهداری حساب برای هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ می‌شود.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند را مکلف نموده که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی دریافتی را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و و گزارش خرید و فروش هر فصل سال خود را تا پایان ماه بعد طی روال اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
به گزارش‌های ارسالی بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته می‌شود. گزارش خرید و فروش فصلی نام‌های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارش‌های فصلی، گزارش‌های فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می‌شود.

حکم صدور چک بلامحل چیست؟

حکم اول: تخلف در صدور حکم توسط صادر کننده
حکم دوم: صدور حکم بابت دریافت وجه چک به همراه هزینه‌های احتمالی شامل هزینه‌های دادخواست، تمبر مالیاتی، وکیل، خسارت تأدیه و تأخیر (حسب مقررات بانک مرکزی) و…
✔️در حالت اول به لحاظ قانونی جنبه کیفری به خود می‌گیرد و در نتیجه رأی به محکومیت وی صادر خواهد شد. انجام این عمل مرحله اول دادرسی است.
✔️در مرحله دوم دادرسی، دارنده چک برای احقاق حق خود از دادگاه تقاضای تأمین وجه چک برگشتی را می‌کند و پس از محکوم شدن صادرکننده چک در صورت نداشتن وجه آن, تامین اموال بلامعارض برای ذی نفع از طریق دادگاه انجام خواهد شد.
✔️در صورت عدم پرداخت بدهی بنا به درخواست مال باخته اجرای احکام دادخواست توقیف اموال را صادر می‌نماید.
✔️اگر متهم پشتوانه لازم جهت قرار تامین را نداشته باشد و دادگاه رأی به محکومیت وی داده باشد، طلبکار یا ذی نفع از بخش اجرای احکام دادگاه برای صادر کننده چک تقاضای زندان می‌کند.

شرایط مرخصی استحقاقی چیست؟

مرخصی استحقاقی کارگران و کارمندان با احتساب چهار جمعه در هر ماه جمعا معادل یک ماه به ازای یکسال کارکرد است. روزهای تعطیل جزو مرخصی محسوب نمی‌شود.
 کارگران در موارد زیر حق استفاده از ٣ روز مرخصی اضافی را دارند.
 – ازدواج دائم
 – فوت فامیل درجه اول. پدر و ماد رو همسر و فرزند
 نکته: طبق ماده ۶۶ قانون کار کارگران نمی‌توانند بیش از ٩ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نمایند.

 هزینه های جاری مورد پذیرش دارایی کدامند؟

مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه
مخارج حمل و نقل
هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری
حق‌ امتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌­گردد.)
هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی چگونه است؟

قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات
نحوه گزارش قرار دادها در معاملات فصلی: 
 در صورتی که کارفرما ، فروشنده و یا دریافت کننده خدمات باشیم :
– موقع عقد قرارداد : باید اطلاعات قرار داد را ارسال و دیگر نیازی به درج اطلاعات در قسمت خرید نیست . فقط مبالغ پرداختی را ارسال میکنیم .
– موقع دریافت فاکتور از پیمانکار ، یا فروشنده ، در قسمت خرید اعلام میکنیم و در کادر مربوط به “نوع کالا  و خدمات” شماره قرارداد ذکر میشه.
 اگر پیمانکار و یا ارائه دهنده خدمات باشیم: 
– موقع عقد قرارداد : هیچ تکلیفی در خصوص ارسال اطلاعات قرار داد نداریم
– موقع صدور صورت وضعیت یا فاکتور: صورت وضعیت های تایید شده ، فاکتور خرید و دریافت خدمات را با اعلام شماره قرارداد در قسمت “نوع کالا و خدمات” را اعلام میکنیم.

 چه اموالی را از كارفرمايان نمی شود توقیف کرد ؟

بعضی از اموال محکومان مالی ( كارفرمايان ) در هنگام اجرای حکم قطعي وزارت كار، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:

مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

 مهلت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده های مالیاتی چگونه است؟

در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند، واحد مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را تعیین و برگ تشخیص مربوط را ظرف همین مدت صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر به شخص حقوقی ابلاغ نماید.
در صورتی که برگ تشخیص در مهلت مقرر صادر نشود و یا ظرف مدت تعیین شده ابلاغ نگردد اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه ملاک عمل خواهد بود.
نکته: در صورتی که پرونده مالیاتی موءدی به هیات موضوع بند(3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله گردد، دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می شود.
در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه  و حساب سود و زیان تسلیم نکنند، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای ماموران مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و برگ تشخیص صادره در مهلت تعیین شده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مزبور ابلاغ شود

 مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر چقدر است؟

ماده 13 قانون تجارت: ….تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا 10 سال نگاه دارد.
ماده 34 قانون ارزش افزوده : ….مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده 156 و 157 قانون مالیاتها :   … هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی ، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 ( 5 سال از تاریخ سررسید مالیات) این قانون قابل مطالبه خواهد بود

آیا سرقفلی همان حق کسب و پیشه است؟

اگرچه در عرف مردم سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک معنا استعمال می نمایند (سرقفلی در معنی عام) لیکن طبق قانون؛ سرقفلی و حق کسب و پیشه ؛ دو تاسیس حقوقی متفاوت است به طوریکه :
۱ . حق کسب و پیشه (شهرت تجاری مستاجر؛حق بر مشتریان دایم) مربوط به اجاره های مشمول قانون۵۶می باشد و بدین معنا است که موجر در پایان مدت اجاره در ازای تخلیه ملک تجاری بایستی مبلغی را (تحت عنوان حق کسب و پیشه) به جهت آنکه مستاجر در طول مدت اجاره مشتریانی جذب نموده به او بدهد ، لیکن ؛
۲ . سرقفلی(ارزش تجاری ملک) مربوط به اجاره های مشمول قانون۷۶می باشد و منظور آن است که چنانچه موجر در ابتدای اجاره مبلغی علاوه بر اجاره بها از مستاجر اخذ نموده باشد در پایان اجاره باید مبلغ سرقفلی را به نرخ عادله روز به مستاجر پرداخت نماید

آیا موسسات بیمه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟

شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی براساس قانون مالیات‌های مستقیم موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند و در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر سه شرکت بیمه‌ای را رد و اقدام به تعیین علی‌الراس برای شرکت‌های بیمه کرد، اما رد دفاتر شرکت‌های بیمه با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شد و ایرادات اساسی درخصوص این اصلاحیه مطرح شد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکت‌های بیمه جایز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرایم در نظرگرفته شده در این قانون شود.
بنابراین شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتی اشخاص در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره وخسارت‌های پرداختی هستند، زیرا علاوه‌بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند به شرح بسته‌های فوق‌الذکر در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند که ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسوولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.
در قانون جدید آمده است که وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی می‌پردازند از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
همچنین وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمروزندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است و حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه بابت انواع بیمه‌های عمرو زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شود.
در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه که تقریبا بدون تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل، حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها، حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری، بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده، سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی و سایر درآمدها.

ازکار افتادگی در تامین‌ اجتماعی به چه مفهوم است؟

بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمی‌شود، بلکه ‌این کاهش باید پایدار باشد؛ زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون‌های پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می‌شود.️براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی در ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کاملاً یا بعضاً از دست داده باشند به ٣ حالت زیر تقسیم می‌شوند:
️بر این اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ٣٣ درصد و ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.
️همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود. شایان ذکر است، بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

تفاوت مناقصه و مزایده چیست؟

مناقصه
مناقصه یعنی واگذاری کار یا پروژه ای به شخص یا شرکت طی آگهی با کمترین هزینه و قیمت.مثلا وزارت راه برای ساخت جاده مناقصه برگزار میکنه چند تا شرکت راهسازی و مهندسی در مناقصه شرکت می کنند قیمت، هزینه و شرایط رو اعلام می کنند وزارت راه بررسی میکنه یک شرکتی رو انتخاب میکنه که با کمترین قیمت و هزینه کار رو تحویل بدهند.
مزایده
مزایده یعنی فروش اموال،زمین،کالا و اجناس طی آگهی به بالاترین پیشنهاد قیمت فروش .مثلا بانک چند تا از ساختمان یا خودروهاش که مازاد بر نیازه از طریق مزایده به فروش میگذارد شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی رو به بانک اعلام می کنند و بانک به بالاترین پیشنهاد میفروشه.
فرق مناقصه و مزایده:
فرق مناقصه و مزایده در قیمت می باشد در مناقصه به کمترین قیمت و هزینه ولی در مزایده به بیشترین قیمت.

چه مدارکی برای جلسه رسیدگی مورد نیاز است؟

مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:
۱- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۲- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .
۳- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۴- گردش حساب درآمدهای  غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۵- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی.
۶-تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )
۷-  تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).
۸- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).
۹- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
۱۰- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
 ۱۱- گردش حساب سود وزیان انباشته .
 ۱۲- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .
۱۳- گردش موجودی  مواد و کالا .
۱۴- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص  کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .
 ۱۵- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .
۱۶- تصویر گزارش حسابرسی مالی .
۱۷- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .
 ۱۸- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت  آنها برای سال مورد رسیدگی .
۱۹- تکمیل فرم های مربوطه.

هزینه های قابل قبول مالیاتی در ارتباط با کارکنان کدامند؟

هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
-مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
 وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­ التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

ویژگی های برگه تشخیص مالیات چیست؟

ماده 237 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قر ار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره – حذف شده اس

تولید ناخالص ملی  (GNP) چيست؟

واژه “تولید ناخالص ملی” هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه “تولید ناخالص داخلی” ارتباط نزدیك دارد. البته این دو واژه با یكدیگر تفاوت هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می شود كه در هر زمان تعدادی از شركت هایی كه در مالكیت خارجی هاست در داخل یك كشور به تولید كالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شركت هایی كه در مالكیت اتباع آن كشور هستند و یا شهروندان آن كشور در سایر كشورها به تولید كالا و خدمات می پردازند.بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یك كشور در یك سال مشخص (تولید ناخالص داخلی) منهای ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن كشور در سایر كشورهای خارجی.
بنابراین، اگر شهروندان یك كشور از سرمایه گذاری خود در خارج درآمد بیشتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری های خود در آن كشور به دست می آورند، كسب كنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در طرف مقابل اگر شهروندان این كشور از سرمایه گذاری های خارجی خود درآمد كمتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری در كشور آنها به دست می آورند، كسب كنند، تولید ناخالص ملی آن كشور از تولید ناخالص داخلی آن كمتر خواهد بود. همچنین از تقسیم رقم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت كشور تولید ملی سرانه به دست می آید.

روش NIFO در قيمت گذاری كالا چيست؟

در روش قیمت گذاری NIFO) Next-In-First-Out) اولین صادره با نرخ وارده آتی،حواله خروج كالا بر اساس قيمت تمام شده صادر نمی شود بلكه كالای صادره بر اساس قيمتی كه سفارش داده شده است و هنوز به انبار وارد نشده قيمت گذاری می گردد.
ویژگی های روش NIFO :
– مهمترين مزيت اين روش این است كه قيمت جايگزينی آن نسبت به روش لایفو نزديك تر به نرخ روز است.
– این روش برای ارزیابی موجودی کالا جز در شرايط بسيار خاص از لحاظ گزارش گیری های مالی بکار میرود
و از روش های پذيرفته شده حسابداری محسوب نمي شوند و بطور خاص در مقايسه با روش های متداول
مانند میانگین، FIFO و LIFO، كمتر مورد استفاده قرار می گيرند.
مثال: اگر موجودی کالای در انبار در 2 مرحله ابتدا با نرخ 11000 ریال و در مرحله بعد با نرخ 18000ریال وارد شده است و در مرحله سوم از همين كالا با نرخ 20000  ریال سفارش داده شده كه هنوز تحویل انبار نشده است،در چنين وضعيتی كالای صادره از انبار با نرخ 20000 ریال ثبت می گردد.

نحوه تصحیح اعلام ترک کار پرسنل در لیست بیمه به چه صورت است؟

ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:
 ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
 اخراج بیمه شده توسط کارفرما
 از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
 اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.
مثال: اگر بیمه شده تا امروز (28 خرداد) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(29 خرداد) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز 28 روز می باشد.
 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
 تذکر : در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست بیمه اعلام شود

تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم چیست؟

شاید شما هزینه هایی رو شناسایی کنید که بشود به یک واحد محصول ارتباط داد ولی توجیه اقتصادی نداشته باشه بنابراین این هزینه ها جزو سربار محسوب می شوند. فرض کنید یک مرکز تولیدی در شرکت تان دارید. شما در این مرکز مواد مستقیم مصرف می کنید ( طبق فرمول یا همان ساختار محصول) چند پرسنل تولید دارید، تو این مرکز که بابت تولید ی که می کند دستمزد داده می شود، حالا این دستمزد جای بحث داره !!! یک سری مواد غیر مستقیم هم در تولید این محصول در این مرکز مصرف می شود. هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات این مرکز را هم مشخص کردید و همچنین سهم استهلاک این ماشین آلات رو بدست آوردید.
 از طرفی یک واحد دیگه در شرکت دارید به نام واحد مکانیک که وقتی ماشین آلات شرکت خراب می شود، برای رفع نقص انها اقدام می کند که خود این واحد یک سری هزینه دارد مثلا: دستمزد بچه های مکانیک.
 شما در نهایت هزینه دستمزد مکانیک رو تسهیم کردید و طبق یک مبنای مناسب سهم مرکز تولید از دستمزد پرسنل واحد مکانیک را مشخص کرده اید.
 حالا برای مرکز تولید یک دارید:
۱- مواد مستقیم
۲- دستمزد مستقیم
۳- هزینه تعمیر و نگهداری
۴- هزینه استهلاک
۵- هزینه مواد کمکی
۶- سهمی که این مرکز از دستمزد پرسنل مکانیک تسهیم گرفته

تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه چیست؟

استفاده از تراز آزمایشی برای برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی می باشد (تراز آزمایشی ۲ ستونی)
نکته: در تراز آزمایشی ۴ ستونی گردش بدهکار و بستانکار بیانگر جمع گردش عملیات روزنامه میباشد .
همچنین در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می شود اما در ترازنامه فقط مانده حساب دائمی گزارش می گردد که سند افتتاحیه دوره مالی بعدی محسوب می شود .تراز نامه در پایان هر دوره مالی تهیه می شود ولی تراز آزمایشی در پایان هر ماه تهیه میگردد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که تراز آزمایشی یه نوع کاربرد کنترلی برای بررسی توازن مانده دفتر کل دارد اما ترازنامه صورت حسابی است الزامی که وضعیت مالی یک شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد.

مالیات بر اجاره چگونه محاسبه می شود؟

دوستان فرض کنید یه ملکی رو اجاره کردیم ۱۰۰ میلیون ریال پول رهن دادیم و ماهانه هم  ۱۰ میلیون ریال اجاره میدیم حالا مالیات اینو میخوایم حساب کنیم
۱۰۰۰۰۰۰۰۰*۱۸%=۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰*۱۲ =۱۲۰۰۰۰۰۰۰
عدد ۱۲ تعداد ماه سال می باشد
خب حالا جمع این دوتا مبلغ باهم میشه کل درآمد اجاره
۱۲۰۰۰۰۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰۰=۱۳۸۰۰۰۰۰۰
حالا ازین مبلغ ۲۵ درصد بابت هزینه استهلاک و … معافه و بقیش مشموله
۱۳۸۰۰۰۰۰۰*۷۵%=۱۰۳۵۰۰۰۰۰
 حالا این مبلغ میبریم به نرخ ماده ۱۳۱
۵۰۰۰۰۰۰۰*۱۵%=۷۵۰۰۰۰۰
۵۳۵۰۰۰۰۰*۲۰%=۱۰۷۰۰۰۰۰
حالا جمع این دو مبلغ میشه مالیات اجاره
۷۵۰۰۰۰۰+۱۰۷۰۰۰۰۰=۱۸۲۰۰۰۰۰

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ چیست؟

ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:
1) ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
2) ﺭﻭﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ
ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ, ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ, ﻭﺻﻮﻝ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ, ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ, ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ, ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ, ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ, ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ, ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺓ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ )ﺗﺨﻄﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ, ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ, ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ, ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ

 تفاوت بین شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود چیست؟

۱-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل و۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
۲ـ درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
۳ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
۴ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .
۵ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
۶ـ شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .
۷ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
۸ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
۹ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
۱۰ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
۱۱ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

مشمولین ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

مشمولین ارزش افزوده  را در حال حاضر می توان در هفت طبقه تقسیم بندی نمود . مراحل مشمولیت ارزش افزوده با عنایت به اینکه مشمولیت اشخاص در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای صورت گرفته بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد  . براساس  مراحل مشمولیت ارزش افزوده تا کنون هفت فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام گردیده است . قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهرماه سال ۸۷ در ایران اجرا گردیده است . اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، راهی مناسب برای تامین هزینه های عمومی و ارتقاع سطح سیستم مالیاتی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی بالقوه را  به‌تدریج و به‌صورت مرحله‌ای تحت شمول این قانون قرار داد است ،  به طوریکه بعد از اجرایی شدن این قانون، یکباره تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارایه اظهارنامه نگردیدند  ، بلکه به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی معین گروه های مشخصی از اشخاص براساس فراخوانهای ارزش افزوده مشمول اجرای قانون شدند .
مشمولین ارزش افزوده مرحله اول
اولین مرحله فراخوان ارزش افزوده  درسال ۸۷ صورت پذیرفت که بر اساس آن اشخاص به شرح زیر از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ مشمول ارزش افزوده گردیدند :
 الف) كليه وارد كنندگان؛
 ب) كليه صادر كنندگان؛
 ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛
 د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.
مشمولین ارزش افزوده مرحله دوم
مرحله دوم فراخوان ارزش افزوده از ابتدای مهرماه ۸۸ به اجرا درآمد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، صرفنظر از ميزان فعاليت، كه مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بوده‌اند، شاغل به فعاليت در هر يك از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۹۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي مي‌باشند:
۱- كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛
۲- بهره‌برداران معادن؛
۳- ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛
۴- حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛
۵- ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛
۶- ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛
۷- متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛
۸- بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛
۹- نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛
۱۰- مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي كه صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛
۱۱- مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛
۱۲ –  مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.
مشمولین ارزش افزوده مرحله سوم
مرحله سوم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای فروردین ۸۹ به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال ۸۷ یا ۸۸ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود، مشمول این مرحله گردیدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله چهارم
مرحله چهارم فراخوان ارزش افزوده از مهرماه ۸۹ اجرا گردید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل گذشته مشمول نشده بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای اعلام شده موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بودند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول این مرحله گردیدند.
صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
۱۲ – صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
۱۳ – صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶ – صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
۱۷ – صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
مشمولین ارزش افزوده مرحله پنجم
مرحله پنجم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۰ اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبوده و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای ۸۷ تا۸۹ یک میلیارد ریال وبیشتر ‌بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۹۰ ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسیدند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۹۰ یا سال‌های بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله ششم
مرحله ششم  فراخوان ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۸۰/۱۱/۲۷) که به فعالیت‌های چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله هفتم
در مرحله هفتم فراخوان ارزش افزوده کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال ۹۵ گردیدند. هچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده و یا شروع به انجام فعالیت می‌نمودند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.
فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور گردیدند.

علل قطع شدن بیمه بیکاری چیست؟

بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.
بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد

میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری است؟

– بر اساس قوانین تامین اجتماعی، میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری است.
– شاغلان مشاغل نیمه وقت مانند منشی مطب پزشکان و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و بیمه شده اجباری محسوب می شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند.
-طبق مواد ٣٢ و١١١ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه می بایست به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد، کمتر باشد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
-کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند.

شرایط دریافت کمک هزینه بارداری چیست؟

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:
1- ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
2- در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
3- در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
4- در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.
5- مدارک لازم برای‌ دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری:
– دفترچه درمانی
–  گواهی پزشک معالج
– تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)

موارد ابطال شماره اقتصادی چیست؟

در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می‌گردد:
1) فوت اشخاص حقیقی
2) اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3) انحلال اشخاص حقوقی ثبت‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
4) صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی
عدم انجام تکالیف مقرر در آئین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می‌باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود

بیمه نکردن تفاهمی کارفرما با کارگر صحیح است؟

با کارفرمای خود توافق کرده‌ام که من را بیمه نکند و به جای آن سهم حق‌بیمه کارفرمایی را به من بدهد تا خود را بیمه اختیاری کنم. آیا این توافق صحیح است؟
هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است. بیمه تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به‌موجب قانون بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول آن است. چراکه طبق ماده 148 قانون کار و ماده36 قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف است حق‌بیمه کارگران خود را در موعد مقرر به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند و عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق‌بیمه مربوطه مشمول جریمه خواهد بود. بر این نکته هم در قانون کار و هم در قانون تامین‌اجتماعی تاکید شده و عدم توجه به اجرای آن برای کارفرما مجازات و جریمه در پی خواهد داشت.

چرا انتقال زیان انباشته به حساب جاری شرکا مشمول مالیات می‌شود؟

زیرا بر فرض درآمد این درآمد تحقق‌یافته و واهی است. معنی واهی را متوجه نمی‌شوم. با توجه به اصل تفکیک شخصیت و نظریه‌ی سازمان حسابرسی موضوع شماره‌ی 59 و رأی شورای‌عالی مالیاتی مواردی که زیان از طریق جاری شرکا پوشش پیدا می‌کند را جزو درآمدها دانسته و مأموران مالیاتی هم مکلف هستند این مورد را اجرا کنند. واهی با توجه به اصل تفکیک شخصیت دور از ذهن است.

حساب جاری شرکاء چیست؟ 

حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.
۲- موارد استفاده از حساب جاری شرکاء
حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.
این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.
هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)
 بانک ریالی / بانک ملی
 جاری شرکاء / آقای مرادی
هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)یا همون برداشت شرکا:
جاری شرکاء / آقای مرادی
بانک ریالی / بانک ملی
3- ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء
از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها و همچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.
     هزینه ها
                               جاری شرکاء
     خرید
                             جاری شرکاء
  جاری شرکاء
                        حسابهای دریافتی
  حساب پرداختی
                             جاری شرکاء

جرائم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه است؟

همانطور که در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود و یا در اختیارگذاشتن شماره اقتصادی خود در اختیار دیگران جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای است که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است .همچنین عدم ارائه فهرست معاملات بصورت ۳ ماهه پس از یک ماه مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می شود .
– یه نکته مهم که در این رابطه باید توجه داشته باشید:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  که ملزم به گرفتن کارت اقتصادی شده اند  باید هرگونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تغییرات از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام کنند در غیر اینصورت هرگونه مسولیتی ناشی از آن بعده خود دارنده کارت است .مهمتر از این ، چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای با تخلفات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مواجه شدند ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می نمایند .مودی(اشخاص حقیقی و حقوقی ) موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود ، رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجراست جریمه مذکور غیر قابل بخشش بوده و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

در صورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامي کنیم؟

بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳
در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
طبق بند ۶ ماده ۲۰ (موارد رد دفاتر) در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تاییداداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد موجب رد دفاتر و مشمول بند ۳ ماده ۹۷ خواهد شد.

چه کسانی از پرداخت عوارض واردات خودرو معاف‌اند؟

گمرک ایران شرایط معافیت‌های خاص از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو را اعلام کرد.
بر این اساس دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت‌ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می‌شود.بر این اساس در حال حاضر خودروهای سال ساخت ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به شرط نو بودن در گمرکات قابل ترخیص هستند.حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد و حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۰۰۰ سی سی معادل ۴۰ درصد ارزش سیف است

چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟

۱. با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد.

۲. گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید.
۳. نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.
۴. لایحه دفاعیه خود را با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.
۵. در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.
وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:
۱. دفاعیات خود را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأت‌ها ثبت و رسید دریافت کنید)
۲. مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ موکدا عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.
۳. در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید.

آیا پيش فاکتور مشمول ماليات بر ارزش افزوده می شود؟

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتی، پيش فاکتورهايی که به معامله ختم نشوند مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.

برابر بخشنامه اخیر سازمان امور مالياتی ، پيش فاکتورها و فاکتورهايی که به معامله ختم نشده باشند ، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.
بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند، در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.
همچنين در صورتی که اطلاعات مربوط به اين پيش فاکتورها در سامانه مالياتی ثبت شده باشد، طرفين بايد نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

آیا قرارداد کار به صورت دورکاری مشمول پرداخت حق بیمه می باشد؟

چنانچه با افراد مذکور قرارداد کار ببندید مشمول ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و باید برای انها لیست حق بیمه ماهانه رد نمایید.
چنانچه با افراد مذکور قرارداد پیمانکاری ببندید با توجه باینکه کار شما جنبه دستوری دارد وفق بخش چهارم بخشنامه 11/3 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مشمول بیمه و ماده 28 میباشند لذا باید از سازمان مفاصا دریافت نمایند.
در صورتی از پرداخت حق بیمه معاف خواهید بود که دلایل ارائه دهید که کار محوله دارای سه خصوصیت ذیل باشد :
1-  شخصی بودن انجام کار
2-  تبعیت حقوقی و مزدی و اقتصادی نداشته باشد.
3-  تبعیت دستوری نداشته باشد…

حق‌السعی، مزد، مزد ثابت چیست؟

ماده ۳۴

**  کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.
ماده ۳۵
**مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
▪️تبصره ۱ : چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، “مزد ساعتی” و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، “کارمزد” و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، “کارمزد ساعتی” نامیده می‌شود.
▪️تبصره ۲: ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می‌گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده ۳۶
** مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
▪️تبصره ۱: در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
▪️تبصره :۲ در کارگاه هائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.
▪️تبصره ۳: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار چگونه است؟

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر [ قبل از اصلاحیه و ۱۶۹ پس از اصلاحیه ] قانون مالیاتهای مستقیم

_ بخشنامه مالیاتی ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۳
_ نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند ؛
*** با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشـرفت کار استفاده می نمایند،شـایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جـهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه های انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند.
*** در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مـبنای درصـد پیـشرفت کارشـناسائی شـده با فـهرست های ارسـالی کـارفرمـا یا پیـمانـکار کـه بـر مـبنای صــورت وضـعیت هـای تـأیید شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر مذکور نخواهد بود.

نحوه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به چه صورت است؟

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی توسط این سازمان، به اجرا در آمده است، لذا مودیان محترم مالیاتی می توانند به شرح ذیل درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک خود را ثبت و تایید نمایند.

پس از فعال شدن این خدمات تمامی اوراق مالیاتی به صورت خودکار در سامانه مالیاتی هر مودی بار گذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد شد.

مراحل ثبت درخواست ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به شرح ذیل است: ۱. مراجعه به سامانه register.tax.gov.ir ۲. ورود به سامانه کاربری مؤدی مالیاتی با استفاده از رمز عبور شخصی ۳. انتخاب گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه ۴. کلیک بر روی گزینه درخواست فعال سازی ابلاغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطلاعات مؤدی مالیاتی ۵. انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تأیید صحت اطلاعات ۶. کلیک بر روی گزینه تأیید اطلاعات و درخواست

منظور از اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده چیست؟

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد. شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

1-فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.
2-صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.
3-فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد.
4-مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.
5-کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.
6-مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد.
7-مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم؟

ما در حسابداری یک اصل داریم با نام “اصل تحقق درآمد”.

طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی (و یا به عبارتی ثبت) کنیم.
در استانداردها و کتابهای حسابداری زمانی یک درآمد را محقق شده فرض می کنند که:
الف- وجه نقد مربوطه دریافت شده باشد و یا احتمال دریافت وجود داشته باشد و
ب- کلیه کارهای لازم جهت نهایی شدن درآمد انجام شده باشد.(برای مثال اگر قرار است کالایی در کشوری دیگر تحویل گردد تا زمانی که کالا تحویل نشده باشد ثبت درآمد نخواهیم داشت)
به 2 دلیل فوق ما ثبت پیش دریافت داریم. یعنی زمانی که پول گرفتیم و کار انجام نشده است(یعنی شرط ب رعایت نشده است) اجازه شناسایی درآمد را نداریم. و نیز زمانی که کالا فروخته شد و مطمئن باشید که وجه نقد دریافت نخواهید کرد اجازه شناسایی درآمد را ندارید(یعنی شرط الف برقرار نباشد).
در حسابداری همچنین یک اصل دیگر با نام “اصل تطابق هزینه با درآمد” داریم.
طبق این اصل می بایست همه هزینه هایی که با درآمد های شناسایی شده طبق تحقق درآمد مطابق دارد (ارتباط دارد) شناسایی و سند بخورد.
*** مثال:
یک کالایی به بهای 100 ریال خریداری می شود:
1- اگر این کالا تا پایان سال بفروش نرود آنگاه مبلغ 100 ریال بعنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شود با عنوان موجودی کالای پایان دوره. چرا خرید کالا را به هزینه تبدیل نمی کنیم. چون درآمدی وجود ندارد (تحقق درآمد) یعنی کالا را نفروختیم و لذا هزینه ای وجود ندارد (تطابق هزینه با درآمد).
2- اگر همین کالا به مبلغ 120 ریال بفروش رود آنگاه بدلیل اینکه درآمد محقق شده است لذا مبلغ 120 ریال بعنوان درآمد شناسایی و مبلغ 100 ریال بعنوان هزینه شناسایی می شود.
3- اگر همین کالا بمحض دریافت شکسته و از بین رود مبلغ 100 ریال اولیه به زیان تبدیل شده و شناسایی می شود. در این حالت بدلیل اینکه درآمد شناسایی نشده لذا هزینه نیز شناسایی نمی شود و بجای هزینه از حساب زیان استفاده می شود.
*** ما دارایی ها را مستهلک میکنیم و یا کل دارایی ها را به هنگام خرید به هزینه تبدیل نمی کنیم چون:
ما از دارایی ها استفاده می کنیم تا منافع بدست آوریم. بدلیل بدست آمدن منافع دارایی های در طی سال تحقق درآمد رخ داده (اصل تحقق درآمد) و لذا می بایست هزینه های مربوطه نیز شناسایی شود (اصل تطابق هزینه با درآمد) این هزینه ها دقیقا همان هزینه استهلاک است.
**** نکته:
 البته موارد فوق در مورد زمین صدق نمی کند زیرا علاوه بر اصول حسابداری می بایست دارایی به مرور زمان از بین رود و چون زمین از بین نمی رود آنرا مستهلک نمی کنیم

نحوه برخورد حسابرس درخصوص کفایت ذخیره مالیات چگونه است؟

در خصوص مالیات به نظر می رسد ذکر نکات ذیل ضروری باشد:

۱) احتساب ذخیره جهت یک تعهد محتمل ، شرط لازم است نه کافی . مطابق استاندارد های حسابداری هرگاه نتوان به گونه ای اتکاپذیر مبلغ تعهد را برآورد کرد ، هیچ لزومی به شناسایی ذخیره نمی باشد و در چنین شرایطی ، افشای مناسب کفایت می کند.
۲) بحث مبنا و ملاک قابل اتکاء در خصوص اندازه گیری مالیات ، یکی از موضوعات پر ابهام و چالش برانگیز برای مودیان ، دستگاه مالیاتی و حسابرس است. تجربه نشان داده به ضرس قاطع نمی توان گفت مبلغ مندرج در برگ تشخیص و حتی برگ قطعی مالیات  ملاک اتکاپذیری برای مبنای اندازه گیری ذخیره مالیات قرار دارد ، زیرا در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی جرح و تعدیل مبالغ مندرج در برگ های یاد شده نیز محتمل است. به نظر می رسد در چنین شرایطی روند تشخیص مالیات های نهایی شده ۳ الی ۵ سال پیشین را می توان ملاک عمل قرار داد.
۳) در خصوص نحوه ی برخورد حسابرس با موضوع کسری ذخیره مالیات ، همه ی حالات ایراد از ابهام گرفته تا عدم توافق ، متصور است و در چنین شرایطی ، بند شرط یا بند تاکیدی نمودن آن در گزارش، به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد.

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند چگونه است؟

ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی:

«در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.»

با استناد به ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند به شرح زیر تعیین می گردد:

۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏-‌‌‌‌‌‌ابتدا دستمزد هر یک از کارگاه های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه باهم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.

۲‌‌‌‌‌‌‌‏-‌‌‌میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند فوق محاسبه شود.

۳-میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.

نحوه محاسبه مذکور ،حسب دادنامه شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ مورخ‌‌‌۱۳۹۴/۲/۲۸ مورد تایید هیات عمومی

 دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.

مراحل اعتراض مالیاتی چیست؟

توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

 این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد

ماهیت حساب ها در حسابداری چند نوع است؟

حساب ها نسبت به “ماهیت بدهکار و بستانکار” دارای ۴ حالت می باشند:

 ۱- ماهیت بدهکار:
حساب های با ماهیت بدهکار شامل حساب های گروه دارایی های جاری، دارایی های ثابت، هزینه ها و بهای تمام شده می باشند.
 ۲- ماهیت بستانکار:
حساب های با ماهیت بستانکار شامل حساب های گروه بدهی های جاری، بدهی های بلند مدت، سرمایه و درآمد می باشند.
 نکته: ماهیت برخی از حساب ها با توجه به تاثیر آنها در افزایش یا کاهش مقدار سرمایه شرکت یا دارایی ها مشخص می شود. حساب درآمد، هزینه و ذخیره استهلاک از این جمله می باشند.
 حساب های گروه درآمد به دلیل افزایش دادن سرمایه دارای ماهیت بستانکار و حساب های گروه هزینه به دلیل کاستن از سرمایه دارای ماهیت بدهکار می باشند. حساب ذخیره استهلاک نیز چون کاهنده دارایی ها می باشد دارای ماهیت بستانکار است.
 ۳- حساب های با ماهیت دوگانه:
که می توان آنها را یا در سمت راست معادله حسابداری قرار داد و یا در سمت چپ و مانده آن ها در پایان سال می تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب جاری شرکا
 ۴- حساب هاب فاقد ماهیت:
این گروه شامل حساب هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن ها رویداد مالی حساب نمی شود. حساب های انتظامی از جمله این حساب ها می باشد.

مالیات تکلیفی اجاره چگونه محاسبه می شود؟

1- مادامیکه مستاجرشخص حقوقی است کسروپرداخت مالیات اجباری است ووقتی مستاجرحقیقی است تکلیفی به کسرمالیات ندارد.

2- درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.مبلغ قابل کسربه ترتیب زیر خواهدبود.
 • شخص حقیقی
کل مال الاجاره سالیانه *۷۵%واعمال ماده ۱۳۱ ÷۱۲=مبلغ مالیات اجاره ماهیانه
۱ الی ۵۰۰ میلیون ریال ۱۵ درصد
۵۰۰ تا۱میلیارد ریال ۲۰ درصد
مازاد ۱ میلیارد ریال ۲۵ درصد
 • شخص حقوقی
کل مال الاجاره سالیانه *۷۵%*۲۵%÷۱۲=مبلغ مالیات اجاره ماهانه

قانون مالیاتهای مستقیم در موضوع مفاصاحساب مالیاتی چه می گوید؟

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

شرایطی که بیمه شده تامین اجتماعی، با آن می تواند، کمک هزینه ازدواج دریافت کند؟

 • اولین ازدواج باشد.
 • عقد ازدواج دائم باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
 • در تاریخ ثبت ازداوج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
 • بیمه شده در 5 سال پیش از ازدواج، حداقل، حق بیمه 720 روز را، به شعب تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.
 • در صورتی که عروس و داماد هر دو مشمول شرایط فوق باشند، به هر دو کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند؟

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است :

الف) کلیه اشخاص حقوقی
 ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند
 ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
🔹 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .
🔹 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد .

کدام یک از درآمدها معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشند؟

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)

هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)
وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)
عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)
خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)
درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)
همچنین پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲)

چه نکات مهمی باید در سند حقوق و دستمزد رعایت شود؟

چه نکات مهمی باید در سند حقوق و دستمزد رعایت شود؟

1.  ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است

2.  برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید
3.  صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچگونه ابهامی نباشد
4.  در شرکتهای بیش از 70 نفر ثبت این سند به همراه #بیمه و #مالیات یک روز کامل زمان می برد
5.  برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید
6.  کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید
7.  سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.
8.  پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.
9.  لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد
10.  حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود
11.  حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد
12.  همیشه کل 30 درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف #بستانکار قرار می گیرد
13.  مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده 197
14.  با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید
15.  محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و ان را فراموش نکنید
16.  اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید
17.  اگر حسابدار #صنعتی یا #پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….
18.  می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید.

وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی چیست؟

 • ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرما به شعبه تامین اجتماعی محل قرارداد
 • ارسال صورت مزد یا حقوق شاغلان برابر با ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مهلت یک ماهه و پرداخت حق بیمه برابر با ماده ۳۸ قانون فوق
 • پرداخت حق بیمه قرارداد بسته به اینکه نوع قرارداد چه نوعی است(ماده ۴۱ قانون)
 • پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان
 • رعایت ماده ۳۸ قانون در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قراردادهای آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد
 • اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون

جریمه کتمان درآمد چیست؟

منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای  اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده  و در اظهارنامه  مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات ماده 192  ق.م.م مبادرت نمایند.ماده 192  بیان میکند جریمه مالیات درآمد کتمان شده برابر 40 درصد میباشد.(طبق اصلاحیه قانون مالیات ها 30 درصد میباشد.)) البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب  فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192  ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود

چندبار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

تعداد ندارد اما سقف دارد

متاهل ٥٠ ماه در طول ٣٠ سال خدمت
مجرد ٣٦ ماه در طول ٣٠ سال خدمت
کارفرمایان و بیمه شدگان دقت داشته باشند، که به محض شروع به کار، باید اداره بیمه در جریان قرار بگیرد. در غیر این صورت حقوق ایام بیکاری، که اضافه دریافت شده باز پس گرفته می شود

ثبت سند حسابداری کارکرد ماهیانه ماشین آلات استیجاری چطور است و اینکه مشمول بیمه میشود یا خیر؟

اجاره دهنده مشمول پرداخت بیمه می شود و کارفرما می تواند تا ارائه مفاصا حساب، قسط آخر بعلاه پنج درصد قرارداد را نزد خود نگاه دارد. هزینه این ماشین آلات در نهایت در قیمت تمام شده پروژه شناسایی می شود هم هزینه ای که بابت اجاره پرداخت شده و هم هزینه هایی که بابت نگهداری و تعمیر آن انجام شده.

مالیات عیدی و پاداش چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، کارفرمایان در تلاش برای پرداخت عیدی و مزایای پایان سال کارمندان و کارگران هستند که در این میان باید به چند نکته مالیاتی مربوط به این موضوع توجه کرد.

نکته اول: عیدی با توجه به کارکرد افراد در طی سال تعیین می‌شود.
نکته دوم: عیدی کارگران تامین اجتماعی دو برابر حقوق ثابت افراد و حداکثر سه برابر تعیین می‌شود.
نکته سوم: افراد دارای سابقه زیر یکسال، شامل یک معافیت کامل مالیاتی می‌شوند.
نکته چهارم: عیدی پایان سال کارگران و کارمندان مشمول مالیات است و طبق ماده ۹۱ قانون مالیاتی به میزان یک دوازدهم یعنی تا ۲ میلیون تومان معاف از مالیات است.
نکته پنجم: عیدی بیشتر از سقف مجاز نیز، مشمول بیمه می‌شود.
براین اساس، در سال ۹۶ حداقل عیدی برابر است با یک میلیون و ۸۵۹ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان محاسبه شده است.

شرایط ادامه بیمه اختیاری چیست؟

افرادی که قبلاً مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند، به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، می توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

شرایط ادامه بیمه :
1- خروج از ردیف بیمه_شدگان ( عدم شمول بیمه بر آنان)
2- دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
3- حداکثر شرط_سنی پذیرش تقاضا برای مردان و زنان ۵۰ سال
در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود.
پذیرش درخواست افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر خواهد بود.
بیمه شدگانی که حداقل یکبار در اجرای آیین_نامه های قبلی و این آئین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده اند تا سه (۳) مرتبه مجاز به انعقاد قرارداد بدون رعایت شرط سن و سابقه خواهند بود.

برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟

مطابق با ماده 157 ق.م.م مرورزمان مالیاتی 5 سال است.

سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.
 رجوع به ماده 157 و 227 ق. م. م
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید.

آیا عیدی و پاداش فقط مربوط به پایان سال است یا طی سال می تواند پرداخت شود؟

معمولا عیدی و پاداش باید پایان هر سال پرداخت شود اما در برخی واحدهای اقتصادی این مبلغ را به صورت ماهانه به کارکنان خود پرداخت میکنند. پرداخت مبالغ مذکور بلا مانع است ولی به عنوان علی الحساب عیدی و پاداش در نظر گرفته میشود و جمعا از مبلغ دو برابر حداقل حقوق کمتر نباشد.

آیا عیدی و پاداش به کارمندی که به مرخصی استعلاجی رفته تعلق میگیرد؟
بر اساس ماده ۷۴ قانون تامین اجتماعی کارکنانی که از مرخصی استعلاجی مورد تایید سازمان استفاده میکنند دوره مرخصی استعلاجی جزء سابقه آنان محاسبه میگردد و مشمول عیدی و پاداش پایان سال نیز می باشند.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.
 بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد.
 «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول اعلامی وزارت کار متغیر خواهد بود.

جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی چیست؟

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر :

– موجب عدم برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ؛
– عدم اعطای معافیت مالیاتی سالانه برای اشخاص حقیقی
– عدم اعطای معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی برخوردار از معافیت مالیاتی در طول دوره برنامه پنجم
– با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال از ابتدای سال ۱۳۹۵ شرط برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر ، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است .
_ تعلق جرایم غیر قابل بخشش /
– در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق و برای سایر مودیان
ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می باشد .
– ضمناً جریمه مالیات ابرازی ( همراه اظهارنامه )پرداخت نشده در موعد مقرر دو و نیم درصد (٢.۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود
– همچنین در صورتیکه مودی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی باشد ، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(٢۰%) برای هر یک ازموارد مذکور خواهد بود .

معنای امضاء پشت چک چیست؟

ما در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .

امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :
الف) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
ب) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی.

مدت اعتبار دفترچه های درمان برچه اساسی تعیین می شوند؟

 1. نوع مخاطب (اصلی و تبعی)
 2. نوع ارتباط (بیمه پردازی: اجباری، اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد – مستمری بگیر)
 3. میزان کل سوابق پرداخت حق بیمه
 4. نوع کارفرما (حقیقی و حقوقی)

آیا رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی باعث رد دفاتر می شود؟

اگر معامله در دفاتر باشد ولی در معاملات ارسال نشده باشد، فقط جریمه عدم ارسال معاملات فصلی تعلق میگیرد.
اما اگر درآمد باشد و در دفاتر ثبت نشده باشد، کتمان درآمد بوده و اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی میشود که هر دو مورد باعث رد دفاترمی شود.

چه مدارکی مورد نیاز جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟

1- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 2- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی . 3- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 4- گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 5- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 6- تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی ) 7- تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ). 8- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ). 9- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی 10- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری. 11- گردش حساب سود وزیان انباشته . 12- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته . 13- گردش موجودی مواد و کالا . 14- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده . 15- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی . 16- تصویر گزارش حسابرسی مالی . 17- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی . 18- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی 19- تکمیل فرم های مربوطه مالیاتی

استعلام بدهی کارفرمایان از طریق USSD امکان پذیر است؟

 مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: با عنایت به هدف گذاری این سازمان در گسترش کانال های ارتباطی خدمات غیرحضوری و به منظور سهولت ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، امکان استعلام ٥ نوع خدمت از طریق سامانه #USSD با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤*، راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری شد. _ مهندس علی معیری اظهار داشت: دریافت آخرین سابقه، استحقاق درمان، آخرین مستمری پرداختی، رابطه بیمه‌ای و بدهی کارفرمایان از جمله استعلام های غیر حضوری این سازمان برای مخاطبان است. _ وی افزود: بیمه شدگان باید به منظور استفاده از منوی استعلام آخرین سابقه، در سایت مشاهده سوابق به آدرس Sabeghe.tamin.ir و جهت استفاده از منوی استعلام بدهی کارفرمایان یا نمایندگان آنان، در پورتال کارفرمایان به نشانیSamt.tamin.ir ثبت‌نام کرده باشند. _ معیری ادامه داد: امکان اخذ نوبت‌ از مراکز درمانی، پرداخت حق بیمه و دسترسی به نمونه فرم های واحدهای اجرایی و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه نیز از طریق کد دستوری ذکر شده امکان‌پذیر است.

در خصوص درصد کسورات برای دریافت مفاصا حساب سازمان چه اقدامی خواهد کرد ؟

کارفرما موظف به کسر ۵% از هر پرداخت و عدم پرداخت آخرین قسط ( که نباید آخرین قسط از ۵ درصد کل قرارداد کمتر باشد ) تا دریافت مفاصا حساب . حال ممکن است سوال پیش بیاد : این کسورات شاید کمتر از ۱۶/۶۷ درصد و یا شاید هم کمتر از ۷/۸ درصد باشه در این خصوص سازمان چه اقدامی خواهد کرد ? در صورتي پيمانكار در مهلت قانوني يكساله پس از پايان قرارداد، نسبت به اخذ مفاصا اقدام نكند، كارفرما بايستي ظرف ٢٥ روز از تاريخ ابلاغ سازمان ، ٥٪؜ سپرده و اخرين قسط را به حساب سازمان واريز كند ، درصورتي كه مبلغ واريزي كارفرما كفاف حق بيمه پيمان را ندهد، سازمان عليه پيمانكار اقدام قانوني به عمل مي آورد.

چه اقداماتی برای افزایش امنیت اظهارنامه لازم است؟

 تطبیق گروه فعالیت با سامانه خرید و فروش فصلی به روز بودن مصوبه اندوخته قانونی و احتیاطی هیات مدیره آنالیز کامل حجم فروش اینکه آیا واقعا بهای تمام شده و کسر از فروش با درصد سود قابل توجیه است جداسازی سود بانکی از سایر درآمدها تخصیص کامل سود و ایجاد ذخیره مالیات محور بندی موجودی ها از ابتدای دوره + خرید – فروش تا پایان دوره تطبیق کامل لیست بیمه با هزینه ثبت شده در حقوق ثبت اصلاحی مالیاتهای جامانده مانند تکلیفی و اجاره و …. کنترل کامل جدول استهلاک و محاسبات مربوط به آن طبق ارزش دفتری تطبیق ۴ دوره مالیات و عوارض ارزش افزوده با سیستم حسابداری کنترل پایش ارزش افزوده ( تسویه در پایان هر دوره ) کنترل تمامی قبض های مالیاتی پرداختی در طول سال مالی جهت کسر از میزان مالیات محاسبه شده کنترل اظهارنامه دوم که منظور گزارش صورت معاملات فصلی است چون در هر دوره مجدد اظهار میگردد گرفتن تاییدیه از بدهکاران گرفتن تاییدیه از بستانکاران اقدام برای امضا الکترونیک حداقل یک ماه قبل از ارسال برطرف کردن مغایرت نرم افزار حسابداری با صورتهای مالی اساسی آماده سازی تقدم و تاخرها در تاریخ اسناد و ثبت ها کنترل گردش های منفی و خارج کردن از قرمز شدن مثلا تنخواه در هیچ زمانی بستانکار نمی شود کنترل جمع تراز حسابها کسر از حسابهای موقت با ترازنامه تعدیل شده

شرایط بررسی حساب برگشت از فروش و تخفیفات چیست؟

 در بررسی حساب برگشت از فروش و تخفيفات موارد زير مورد تامل مي باشد: ممكن است تمامی برگشت از فروش ها همراه با برگشت كالا نباشد. برگشت از فروش در دو حالت ممكن است رخ دهد: الف. كالای معيوب يا غيرمنطبق با خواسته مشتری برگشت داده شود. ب. به منظور عدم برگشت كالا به مشخصات بالا، نرخ فروش را كمتر كنيم يا تخفيف و اعتبار خاصي در نظر بگيريم كه كالا برگشت داده نشود.

تسعیر ارز واردات چیست؟

یعنی تبدیل واحد پولی به واحد پولی واحد گزارشگری. نحوه ثبت حسابداری به شرح زیر است. به تناسب نوع انتقال مالکیت کالا fob,C&f,یا شرایط قراردادی دیگر تا زمانی که مخاطرات کالا به شما منتقل نشده باشد، وجه پرداختی در سرفصل سفارشات ثبت می شود و ثبت زیر در دفاتر اعمال می شود سفارشات **** وجه نقد**** در زمان انتقال مالکیت کالا به شما و در صورت عدم دریافت کالا کالای در راه **** سفارشات**** در صورت دریافت کالا موجودی مواد و کالا**** کالای در راه**** لازم به توضیح است که موجودی کالا جز اقلام و سفارشات جز اقلام غیر پولی است پس در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. در صورتی که خرید نسیه یا اعتباری باشد، بدهی در تاریخ ترازنامه و تسویه بدهی به دلیل اینکه پولی است، مجدد تسعیر می شود

وظایف اجرایی و کنترلی انباردار شرکت چیست؟

1.مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا” براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده 2.صدور قبض انبار يا رسيد انبار کالای وارده به انبار پس از تحويل گرفتن كالا 3.صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا 4.صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه 5.صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم 6.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار انبار 7.طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالاها 8.همكاري با حسابداري انبار 9.ارائه گزارشات کنترلی لازم به مقامات ذيربط 10.دريافت سفارش كالای مورد نياز شرکت از واحدهاي گوناگون و بررسي و تحویل آنها 11.درخواست خريد كالاها به واحد سفارشات خارجي يا تداركات داخلي ،در صورت عدم موجودي كافي 12.مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها 13.پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد و كالاها 14. ثبت و ضبط ورود و خروج کالاها در دفاتر و كاردکس انبار 15.صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كاردکس مربوطه 16.تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجودی و نظرات اصلاحي 17. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز شرکت در حد مطلوب

چه موارد مهمی الزاما باید در مهلت قانونی انجام شود؟

۱- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان: طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد. ۲- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان : لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. ۳- ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده : گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود. ۴- ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی: گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد. ۵- ارسال اظهارنامه عملکرد : بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهار نامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود و در سال ۹۵ با یک ماه کاهش ۳ ماه پس از سال مالی مهلت برای ارسال اظهارنامه عملکردمشاغل دارد.

فروشندگان و خریداران پایان نامه مشمول مجازات حبس می‌شوند؟

لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد. _ فروش پایان نامه از این به بعد ممنوع شد وبر این اساس هم کسانی که آثار علمی را می فروشند و هم کسانی که آن را می خرند یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می کنند مشمول مجازات خواهند شد. _ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: با این افراد به شدت برخورد قانونی شده و حتی مجازات حبس برای آنها پیش بینی شده است. _ هم فروشندگان پایان نامه و هم دانشجویان مشمول مجازات حبس می شوند.

اگر مشمول نظام ارزش افزوده بوده و دارای نام کاربری و رمز عبور هستید

ولی بناگاه دچار اختلال در سیستمهای مالی شده اید ، یا فاکتورهای خرید این فصل هنوز به شما تحویل نشده، یا فاکتورهای فروش را کامل ثبت نکرده اید، یا مدارک خرید وارداتی کامل نیست، یا به هر دلیل ، اسناد و گزارشهای مورد نیاز را ندارید، جهت جلوگیری از تعلق جریمه هنگفت نابخشودنی عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده هرگز – هرگز – هرگز قید تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده را نزنید؛ اظهار نامه ارزش افزوده را با مبالغ گزارشات موجود یا حتی مبالغ تخمینی تنظیم و تسلیم نمائید. چون بعدا” میشود اظهارنامه اصلاحی ثبت نمود. حتی اگر در این فصل فاقد فعالیت هستید ، مکلفید اظهارنامه را با مبلغ صفر تسلیم نمائید.

آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

به تصریح ماده 51 قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد، لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. _ بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود. _ البته در اجرای ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان، کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد.

در صورت معاملات فصلی فهرست پرداخت قراردادها به منظور ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟

الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد. به عنوان مثال: قراردادهایی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت (مبلغ کل قرارداد) مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت (پرداخت) هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می بایست در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.

ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می بایست قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.

در صورت وقوع حوادث ناشی از کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟

به موجب ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه ناشی از کار اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.

تسعیر نرخ ارز چیست ؟

برای اینکه بدانید تسعیر نرخ ارز چیست به مثال زیر توجه فرمایید :
شرکت A یک شرکت داخلی می باشد.
شرکت B یک شرکت خارجی می باشد.
شرکت A فروش کالا با نرخ ارز 1000 دلار با شرکت B به صورت نسیه انجام می دهد. در تاریخ انجام معامله نرخ دلار 30000 ریال بوده است. ثبت این معامله ارزی در دفاتر حسابداری شرکت A به شکل زیر خواهد بود :
حساب دریافتی شرکت B : 30،000،000
فروش : 30،000،000
بابت فروش کالا به شرکت B 1000 دلار
در صورت تغییر نرخ ارز ، تسعیر ارز در حسابداری به صورت زیر ثبت می شود :
در ادامه مثال معامله شرکت A و B در تاریخی که تسعیر ارز ثبت شد ، نرخ ارز 35000 ریال بوده است. چون که فروش در ترازنامه حساب دریافتی ثبت می شود و حساب دریافتی جزء اقلام پولی در نظر گرفته شده است ، بنابراین باید با تاریخ ترازنامه ، مجدد تسعیر محاسبه شود.
5000000 = (3000 – 35000 ) * 1000
اگر شرکت A قصد تسویه حساب داشته باشد با محاسبه تسعیر جدید باید 5000000 ریال بیشتر پرداخت کند و به شکل زیر در اسناد حسابداری ثبت می شود :
حساب دریافتی شرکت  A 5000000
سود ( زیان ) ناشی از تسعیر ارز 500000

آیا میدانید قطعی شدن مالیات در چه شرایطی تحقق می یابد؟

قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م) _ رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.) _ عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت کرد؟

الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه ( کد ) فروشنده دریافت می گردد . شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد. ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد . منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود .

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند. ۱- مواد اولیه ۲- دستمزد ۳- سربار ( سایر هزینه های تولید) ۱- مواد اولیه مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود: الف- مواد مستقیم آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد. ب- مواد غیرمستقیم آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی. ۲- دستمزد ( کار) حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند. دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد: الف- دستمزد مستقیم دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش داشته است مانند دستمزد کارگران تولید ب- دستمزد غیرمستقیم دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و … ۳- سایر هزینه ها ( سربار ساخت) کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

حقوق و مزایایی که «باید» به کارگران پرداخت شود چیست؟

حقوق و مزایای کارگران را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد. مواردی که در هر وضعیت و حالتی باید پرداخت شود و همه کارگران به‌طور یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند. برخی از مزایا با وجود شرایط خاص در شخص کارگر مورد پیدا می‌کند، مثل تاهل یا داشتن اولاد. برخی از مزایا نیز به تحقق شرایط و انجام وظایفی موکول شده که در صورت انجام آن وظایف، کارگر مستحق آن‌ها می‌شود، مثل اضافه‌کاری. بن کارگری: مبلغ بن در سال جاری 110 هزار تومان است و همه کارگران بدون استثنا از این امتیاز برخوردار می‌شوند. بن مشمول کسر حق‌بیمه است. حق مسکن: فوق‌العاده حق مسکن 40 هزار تومان است که به همه کارگران فارغ از داشتن مسکن شخصی، قابل‌پرداخت است. حق مسکن نیز مشمول بیمه است.

سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟

 بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید. _ همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. _ در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می‌شود.

تخفیفات فروش و تخفیفات خرید رو باید برای صورت معاملات فصلی وارزش افزوده به چه صورت ثبت بکنیم ؟

در معاملات فصلی (مثل خرید یا فروش ثبت میشه و تیک برگشت از خرید یا فروش میخوره). اما در ارزش افزوده خالص خرید یا فروش درج میشه.

آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟

طبق مفاد ماده 19 قانون ارزش افزوده و همچنين مفاد راهنماي صورتحساب فروش كالا و خدمت، مؤديان مشمول اين نظام موظفند اطلاعات هويتي مشخصات متعاملين، اعم از نام،‌ كد اقتصادي يا كد ملي (حسب مورد)، نشاني كامل و كد پستي را در خصوص فروشندگان و خريداران به طور كامل درج نمايند. كليه موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي صحيح قانون میباشند. بديهي است ارائه اطلاعات هويتي از جمله كد اقتصادي براي اشخاص حقوقي و كد ملي براي اشخاص حقيقي از الزامات مقرر جهت اجراي صحيح قانون میباشد.

آیا میدانید ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی کدام است؟

 ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر بیمه پردازی است. _ اگر افزایش در ٢ سال آخر غیر متعارف باشد، بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین ٥ سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دهد.

اگر شخصی در دو شرکت شاغل باشد و همزمان از دو شرکت بیمه کامل رد شود محاسبه سابقه چگونه است؟

چنانچه شخصی در بیش از یک کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته باشد، مطابق قانون ( ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی ) می بایست حق بیمه مربوطه بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام از کارگاهها محاسبه و پرداخت گردد. در اینصورت سوابق لازم برای ارائه تعهدات ( بازنشستگی، بیکاری و … ) بصورت تلفیقی از کارکردهای شخص مذکور در کارگاههای مورد نظر محاسبه می گردد ( مجموع سوابق تلفیقی نمی تواند در یک ماه از ٢٩ ، ٣٠ یا ٣١ روز و در یک سال از ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز بیشتر باشد.

مدت ‌۳۶ماه ‌از ‌بیمه ‌بیکاری ‌استفاده ‌کردم. ‌آیا مجددا می‌توانم ‌از این ‌مزایا ‌استفاده‌ کنم؟

اگر مجرد باشید از سقف مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شده‌اید؛ اما در صورت تاهل یا تکفل تا 50ماه مجاز به استفاده از مقرری مذکور هستید. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای مجردین 36ماه و برای متاهلین و متکفلین 50 ماه است.

برداشت چه اموالی از شرکت شامل مالیات می شود؟

 _ اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود _ طبق نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده: کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود،‌ عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟

١– دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان. ٢– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . ٣– در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد .

ایا مرخصی های مابین اول و آخر هفته از ذخیره مرخصی سالیانه می کاهد ؟

در شرکتی که مشغول به کار هستم ,اگر فردی , روزهای پنجشنبه و شنبه درخواست مرخصی استحقاقی داشته باشد ,روز جمعه نیز از ذخیره مرخصی وی کسر میگردد, آیا این رویه صحیح است ؟

– از آنجا که به استناد ماده 64 قانون کار مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل، 26 روز کاری محاسبه می شود؛ لذا چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی استحقاقی کارگر واقع گردد، جزء مرخصی استحقاقی وی محسوب نمی شود.

کالای امانی چیست؟

 •  عده ای از تجار و شرکت ها برای بدست آوردن بازارهای جدید غیر از بازارهای فروش هادی، مقداری از کالای موسسه خود را به شهرستان ها یا کشورهای دیگر ارسال می نمایند تا توسط افراد و موسساتی که طرف معامله و مورد قبول آنها هستند، فروخته شود.
 •  این گونه کالاها را کالای امانی و یا مرسله امانی می نامند.
 •  شخص یا شرکتی که کالای امانی را برای فروش به طور امانی برای طرف خود می فرستد، فرستنده کالای امانی یا آمر گویند.
 •  شخص یا موسسه ای که کالای امانی را برای فروش دریافت می دارد، گیرنده کالای امانی یا حق العمل کار می نامند.
 •  البته حق العمل کاران برای این کار مبلغی به عنوان کمیسیون یا حق العمل از صاحب و فرستنده کالا دریافت می دارند.
 •  قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید:
 حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد (ماده 357) به طوری که ملاحظه می شود، حق العمل کار کالای امانی را به منظور فروش از آمر به طور امانی دریافت کرده و به حساب وی به فروش می رساند.

چه فعالیت هایی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

درآمد حاصل ازکلیه فعالیت های : 1- کشاورزی 2- دامپروری 3- دامداری 4- پرورش ماهی 5- زنبورعسل 6- پرورش طیور 7- صیادی وماهیگیری 8- نوغان داری 9- احیای مراتع وجنگلها 10- باغات .اشجارازهرقبیل .نخیلات ازپرداخت مالیات معاف میباشد.

سود مالیاتی چیست؟

  سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. نحوه محاسبه سود مالیاتی: سود ابرازی + درآمدهای کتمان شده + هزینه های غیر قابل قبول

مطابق قانون جدید، کدام درآمدها از پرداخت مالیات معاف می باشد ؟

1- درآمدهای موقوفات که در مسیرهای مشخص شده در قانون صرف می شود

2- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

3- درآمد دفاتر گردشگری از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات

4- درآمد صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگزی، کارگری، کارمندی، دانشجویان و اتحادیه های آنان

5- درآمد آموزشی مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته

6- باشگاهها و موسسات ورزشی

7- فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی با مجوز وزارت فرهتگ و ارشاد اسلامی

8- درآمد ناشی از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و کشاورزی

9- درآمد صادرات فرش، کارگاه های صنایع دستی و شرکتها و تعاونی های وابسته

10- جهیزیه منقول و مهریه حتی غیرمنقول

مدیر عامل شرکت مشمول بیمه بیکاری نیست؟

قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد یا حقوق) جز اصلی و اساسی عقد است در حالیکه مطابق ماده ۱۲۴و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون تجارت مدیر عامل شرکت تجاری می تواند بطور مجانی انجام وظیفه نماید.

 مطابق ماده ۱۳۴ قانون تجارت مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث هم مسئول است در حالیکه در قرارداد کار در اثر تبعیت کارگر از کارفرما چنین مسئولیتی وجود ندارد و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئول است.
 مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای ماموریت وی نیز مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد در حالیکه در قراردادکار با انقضای مدت قرارداد خاتمه یافته و کارگر تعهدی در مقابل کارفرما ندارد.(ماده ۲۱بند د قانون کار)
مدیر عامل هم از سوی هیأت مدیره و هم دادگاه قابل عزل است (تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت) در حالیکه کارفرما چنین حقی در مورد کارگر ندارد. (ماده ۲۵ قانون کار)
 توجه به مراتب فوق رابطه مدیر عامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
پس مدیر عامل شرکت مشمول ماده 8 قانون کار یا ماده یک قانون بیمه بیکاری نیست.

جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی چیست؟

بر اساس ماده۱۹۲ قانون مالیاتها، در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
 تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟

مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است. سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.
رجوع به ماده ۱۵۷ و ۲۲۷ ق. م. م
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید

چگونگی برخورد با فعالیتهای معاف از مالیات ارزش افزوده؟

اگر فعالیت درآمدی شرکتی معاف از ماليات ارزش افزوده باشد (به این معنی که حق دریافت ارزش افزوده از دیگران را نداشته باشد)، به این معنی نیست که در هنگام خرید ارزش افزوده پرداخت نمیکند.
در خصوص معافيت پرداخت ارزش افزوده در هنگام خرید ملاک نیست، بلکه در هنگام کسب درآمد ملاک است.
 نکات مهم در مورد فعالیتهای معاف از ارزش افزوده
1-  شرکتی که معاف از ارزش افزوده هست اگر خریدی بکند که شامل ارزش افزوده باشد باید ارزش افزوده خرید را به بهای تمام شده خرید ببرد و نیز اینکه جز هزینه های قابل قبول مالیاتی میباشد.
2-  در آخرین فراخوان هم شرکت های با فعالیت صرف  معاف( نه منطقه معاف یا .. ) مشمول ثبت نام نشده اند.
3-  شرکتی که هم فعالیت مشمول و هم معاف دارد باید ثبت نام کند و اظهارنامه ارسال نماید.
4-  شرکتی که فقط فعالیت معاف از ارزش افزوده  دارند مشمول هیچ یک از فراخوان ها نشده اند و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

ویژگی های فاکتور فروش معتبر کدام است؟

اطلاعات کامل خریدار و فروشنده در آن درج شده باشد.

تسلسل فاکتورها با توجه به تاريخ، تقدم و تاخر نداشته باشد.
متناسب با فاکتور نمونه سازمان امور مالیاتی باشد.
مهر و امضاء خریدار و فروشنده را داشته باشد.
در صورت وجود مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، گواهی اعتبار مالیاتی با تاریخ اعتبار در زمان صدور فاکتور داشته باشد وبهمراه آن اخذ شود .
تعداد نسخ آن به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز ایرادی نخواهد داشت .
مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای رسیدگی کننده باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .
از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴۸ مطالعه گردد .

علی الراس چیست ؟

زمانیکه اداره دارایی به دلایل مختلف نتواندمالیات یک مجموعه که به ان مالیات تعلق میگیردرا محاسبه کنددارایی خودش راسا وارد عمل میشودواولا دفاترشرکت رااگرارایه شده باشدردمیکندوثانیا مالیات شرکت رابصورت خودجوش و با ضرائب تعیین شده محاسبه میکند.
دفاترشرکتها به دلایل زیر علی الراس میشود:
ترازنامه وحساب سودوزیان وجودنداشته باشد.
بنابه درخواست ممیزیا کارشناس مالیاتی مدارک یا گزارشات موردنظرشان ارایه نشود.
 درصورتیکه به نظراداره امورمالیاتی مدارک مثبته غیرقابل رسیدگی باشدومنظورازغیرقابل رسیدگی بودن یعنی دفاترموردقبول هستنداماهزینه موردقبول نیستندویا دفاترطبق ایین نامه ویا قوانین واستاندارهای حسابداری نیست که این نظر ممیز میباشد.
دراین حالت بهتراست طبق ماده ٢٣٧برگ تشخیص رابرماخذو دلایل کافی را ازممیز گرفته وسپس باتوجه به موارد مطروحه مدارک ومستندات خودرا درست کرده و مجددا به ممیزارایه دهیم امااگردفاترمردودشوندیعنی درامدمودی قابل تعیین نیست لذا دراین حالت باید ثابت کنیم درامدقابل تشخیص ومحاسبه است.

شرط پذیرش ذخیره مطالباتی مشکوک الوصول

اولا– مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیا– احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

خدمات حسابرسی داخلی شامل چه مواردی است؟

خدمات حسابرسی داخلی
اهم خدمات حسابرسی داخلی شامل موارد ذیل است :
1- تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای
2- بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی وارائه پیشنهاد برای بهبود
3- بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی حفظ داراییها و اموال
4- همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان داخلی
5- مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارش های بازرسان قانونی
6- رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و اختلافات مالی
7- همکاری با سایر واحد ها به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه ها
8- همکاری با سازمان به منظور استقرار کنترلهای ضروری در رویه های جاری
9- تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه
10-رسیدگی و اظهار نظر در ارتباط با حسابها ، گزارشات و بودجه واحد مالی

جرایم در گزارشات فصلی چیست؟

  جرایم درگزارشات فصلی 
– عدم صدورصورتحساب فروش کالا یاارایه خدمت
-عدم درج شماره اقتصادی خود
-عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله
-استفاده ازشماره اقتصادی خودبرای معاملات دیگران
-استفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود
-2%مبلغ موردمعامله جریمه تعلق میگیرد.
-عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان
-1%مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است.

مراحل اخذ و صدور گواهی ارزش افزوده چگونه است؟

چگونه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم؟
مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده طبق دستوالعمل زیر هنگام خرید کالا و مواد در صورتیکه فروشنده مطالبه مالیات بر ارزش افزوده می کند لازم است از فروشنده گواهی دارای اعتبار ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند.
گواهی ثبت نام هم اکنون با اعتبار ۶ ماهه و یکساله صادره می شود.
۱.گواهی دارای اعتبار یکساله به افرادی اعطا می شود که بعنوان مودی در نظام مالیات ارزش افزوده شناسایی و کلیه تکالیف خود را انجام داده و بدهی مالیات ارزش افزوده نداشته باشد.
۲. گواهی دارای اعتبار ۶ ماهه به مودیانی اعطاء می شود که کلیه تکالیف مالیات ارزش افزوده خود را انجام  لیکن بدهی مالیاتی خود را تقسیط و در حال تسویه بدهی های خود هستند.
بنابراین به منظور آگاهی بیشتر کاربران گرامی سایت سرمایگان مراحل اخذ و صدور گواهی ثبت نام ارزش افزوده که طی دستورالعملی به شرح زیر صادر شده است ارایه می گردد.
پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال ۱۳۹۴ صدور گواهینامه مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
·      شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام
۱- ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛
۲- درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛
۳- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛
۴- ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛
۵- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.
·      نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان
۱- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۲- بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۳- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛
تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.
۱- مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛
تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.
۱- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛
۲- گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
۳- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛
۱- مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛
۲- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.
  بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

فوق العاده ماموریت چیست؟

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید
آیا حادثه ای که در حین مأموریت برای کارگر اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار خواهد بود؟
انجام وظیفه در مدت مأموریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هر گونه حادثه در حین مأموریت بعنوان حادثه ضمن کار تلقی می گردد.
چنانچه کارگر از انجام دستور کارفرما در مورد رفتن به مأموریت امتناع نماید آیا مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است؟
در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجام مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار شناخته شود.
حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام می شوند چقدر است؟
در قانون کار محدودیتی به لحاظ طول مدت مأموریت پیش بینی نشده است و تعیین میزان آن با رعایت مفاد ماده ۴۶ این قانون با توافق طرفین خواهد بود
بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیفی دارد یا نه؟
علاوه بر فوق العاده مأموریت پیش بینی شده در ماده ۴۶ قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید. در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.چنانچه بنا به ضرورت کارگری دوبار در روز به مأموریت اعزام شود آیا استحقاق دریافت دوبار فوق العاده مأموریت خواهد داشت؟
با عنایت به مفاد ماده ۴۶ قانون کار و عرف و رویه معمول در زمینه مأموریت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذکور در خصوص تعیین میزان فوق العاده مأموریت آمده است چنانچه شرایط خاص انجام مأموریت بیش از یک بار در روز را ایجاب نماید مأموریت های انجام شده در یک روز جمعاً یک مورد محسوب و فوق العاده مأموریت مربوط به یک روز پرداخت خواهد شد .

تفاوت سنوات پايان كار با پايه سنوات چیست؟

مزایای پایان کار:

طبق ماده۲۴ قانون کار درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
پایه سنواتی:
پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است. پایه سنواتی در حقیقت بخشی از حقوق پایه است که به حداقل دستمزد اضافه شده و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد. پرداخت پایه سنواتی فقط شامل کارگران حداقل بگیری می شود که یک سال یا بیشتر در کارگاه سابقه کار داشته باشند. در پرداخت پایه_سنوات تفاوتی بین نوع قرارداد (موقت یا دائمی) وجود ندارد

شرایط ممنوع الخروجی بدهكاران مالياتي چگونه است؟

ممنوع الخروجی بدهكاران مالياتي

 ماده ۲۰۲ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها :
▪️برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ،
▪️سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی  بیشتر از ده درصد (۱۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ،
▪️سایر اشخاص حقیقی بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال .
بیشتر است از کشور جلوگیری کند .
 حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط ، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
 حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نیز جاری است .

شرایط تعلق مالیات به حق مشاوره چیست؟

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای  ، درامدهای حاصل از حق المشاوره را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد دانست.

بر این اساس:
پرداختهایی که وفق قانون کار، به اشخاص حقیقی که به صورت مستمر در خدمت دیگری به امر مشاوره اشتغال دارند صورت میپذیرد به عنوان حقوق محسوب و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد خواهد بود.
پرداختهایی که به اشخاص حقیقی بابت حق مشاوره در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد، تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل میباشد که در این گونه موارد مشاوران زیربط بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

چه زمانی شرکت موظف است به اجبار سرمایه خود را کاهش دهد؟

اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌ جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه خود کاهش دهد.

جرائم ارزش افزوده چگونه است؟

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دانستن آن برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد.

  ماده ۲۲ :
مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳ :
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی چگونه است؟

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک و ثبت نام برای کد اقتصادی جدید

 ۱ . پیش ثبت نام الکترونیک :
 نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله  پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود. شماره تلفن همراه شما تایید شده و لازم است شما تاییدیه پستی مرتبط با کد پستی محل فعالیت را در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.
 ۲ . صحت سنجی اطلاعات : 
 در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع  مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.
 ۳ . تولید و ارسال اطلاعات کاربری :
 چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد  برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.
 ۴ . ثبت نام الکترونیک: 
 پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود  باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.
 ۵ . اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی ۴۵ :
 در این مرحله تمامی اطلاعات شما  در مرحله ثبت نام در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد. در نهایت چنانچه اطلاعات ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد شما به مرحله نهایی ۴۵ رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.

نکاتی در خصوص بستن حسابها

بستن حسابها:
 بستن حسابهای موقت
بستن حسابهای دایم
 هدف ازبستن حسابهای موقت انتقال نتایج عملیات به حساب سرمایه وصفرکردن مانده حسابهای درامدوهزینه است .
 حسابهای درامدیا فروش که مانده بستانکاردارندبه حساب خلاصه سودوزیان انتقال داده میشوند.
حسابهای خرید وهزینه ها که مانده بدهکاردارندبه خلاصه حساب سودوزیان انتقال داده میشوند.
نکته :
بعدازانتقال مانده حسابهای خریدوفروش وهزینه به حساب خلاصه سودوزیان دو حالت اتفاق میافتد:
اگرمانده حساب خلاصه سودوزیان مانده بستانکارپیدا کندنشان دهنده سوداست واگرمانده بدهکارپیدا کند نشان دهنده زیان میباشد.
 مانده بستانکارخلاصه سودوزیان که نشان دهنده سودشرکت است به حساب سرمایه بسته میشودیعنی خلاصه سودوزیان بدهکاروسرمایه بستانکارمیشود.
 برداشتهای صاحبان موسسه هزینه نیست وباید مستقیما به حساب سرمایه انتقال داده شوند.
حسابهایی که درپایان سال مالی بسته نمیشوندتحت عنوان حسابهای دایمی شناخته میشوند.
ترازازمایشی اختتامی فهرستی ازمانده حسابهای دایمی مثل :دارایی .بدهی.سرمایه است ودرصورت داشتن توازن ترازاختتامی عملیات اصلاح وبستن حسابها کامل دردفترروزنامه وکل ثبت شده است .

تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند؟

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی ازروشهای ذیل می توان اقدام نمود:
الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب(فاکتور) کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)،در اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروش های مذکوررا به صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود.عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.
ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید،مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت چنددسته اند؟

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دسته ی تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم میشوند .

تعمیرات اساسی که به حساب بهای تمام شدهء دارایی های ثابت منظور میگردد عبارت اند از آن دسته هزینه های انجام شده ای که مصرف بهسازی دارایی ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از براورد قبلی گردد :
الف ) ‌افزایش عمر مفید دارایی
ب ) افزایش کارایی دارایی
ج ) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارایی
سایر تعمیرات دارایی ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی میگردد . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام میشود و در دوره وقوع به عنوان هزینه در حسابها ثبت میگردد .
در واقع وفق بند ۱۱ و ۱۲ استاندارد شماره ۱۱ حسابداری :
بند ۱۱ – مخارج بعدی مرتبط با دارایی ثابت مشهود تنها زمانی به مبلغ دفتری دارایی اضافه می‌شود که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد ،به‌ گونه ‌ای که شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان منافع اقتصادی ناشی از این مخارج به درون واحد تجاری وجود داشته باشد .
نمونه ‌هایی از بهبود وضعیت که منجر به افزایش منافع اقتصادی دارایی می‌شود به شرح زیر است :
الف – اصلاح فنی ماشین ‌آلات به منظور افزایش عمر مفید ، شامل افزایش در ظرفیت تولید آن .
ب – بهسازی قطعات ماشین ‌آلات به منظور دستیابی به بهبودی قابل ملاحظه در کیفیت محصول .
ج – بکارگیری فرایندهای تولیدی جدید که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلی مخارج عملیاتی گردد .
۱۲- براساس معیارهای شناخت مندرج در بند ۶ ، مخارج روزمره تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن انجام می‌شود ،معمولاً در زمان وقوع ، به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد . برای مثال ، مخارج سرویس یا بازدید کلی
ماشین‌آلات و تجهیزات معمولاً به این دلیل که موجب حفظ و نه افزایش استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی می‌گردد ، هزینه محسوب می‌شود.

تعریف ارزش دفتری چیست؟

تعاریف مختلفی برای ارزش دفتری وجود دارید که ما آن‌ها را در سه دسته قرار می‌دهیم: ارزشی که یک دارایی در ترازنامه بر اساس آن ارزش ثبت می‌شود. برای محاسبه ارزش دفتـری دارایی ها، باید استهلاک انباشته شده را از هزینه دارایی کسر کرد. ارزش خالص دارایی یک شرکت که پس از کسر دارایی های نامشهود (ثبت اختراع، سرقفلی) و بدهی های شرکت از کل دارایی های آن به دست می‌آید. مبلغ سپرده اولیه برای یک سرمایه گذاری. این عدد ممکن است به‌صورت خالص یا به‌صورت ناخالص و شامل هزینه هایی همچون هزینه معامله، مالیات فروش، هزینه خدمات و غیره باشد. ارزش دفتـری ممکن است با عنوان “خالص ارزش دفتری (NBV)” هم شناخته ‌شود.

برگ تشخیص چیست؟

برگ تشخیص
پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد 1:برگ تشخیص مالیات عملکرد
 2 :برگ تشخیص مالیات حقوق
  3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .
نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد.درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام ازمواردفوق صفرباشدبرگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.
نکته2:تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی وحقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از80درصدجرایم می گردد.
نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.
برگ قطعی.مطالبه
پس ازصدوربرگ تشخیص واحدخدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید.برگ قطی می تواندبامانده بدهی یابدون مانده بدهی صادرگردد.درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول باابزارهای قانونی که دراختیاردارد می نماید.
درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نمایدومالیات مربوطه راپرداخت نمایداز40درصدمعافیت جرایم برخوردارمی گردد.

سند ثبت مالیات عملکرد چیست؟

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار
 بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار
 هنگام پرداخت مالیات قطعی :
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار
 حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار
 حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل چگونه است؟

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه  سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم:مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.

آیا تفاوت های ناشی از تسعیر ارز همیشه به حساب سود و زیان منظور می شود؟

 وفق استاندارد شماره 16 سازمان حسابرسی، تفاوت های ناشی از تسعیر ارز به طور معمول به حساب سود و زیان سنواتی منظور می شود.
ولی در شرایطی که تفاوت ناشی از تسعیر ارز، ناشی از افت شدید ارزش رسمی ریال در برابر ارز باشد و این کاهش، بدهیهایی را تحت تاثیر فرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل داراییهای ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست در این صورت تفاوتهای ناشی از تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی منظور شود، مشروط بر آنکه مبلغ دفتری تعدیل از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد دارایی تجاور نکند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده ؟

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی  به شرح زیر می باشد :

۱- تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
۲- تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
۳- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
۴- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
۵- تصویر پروانه/مجوز فعالیت
۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
۷- ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده
۸- برگه ثبت نام کد اقتصادی جدید
۹- تصویر  برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۱۰- تصویر برابر اصل اساسنامه
۱۱- تصویر برگ های تشخیص/قطی/اظهارنامه مالیات عملکرد

نسبت گردش نقدی چیست؟

نسبت گردش نقدی
فرمول محاسبه:
نسبت گردش نقدی = گردش نقدی حاصل از عملیات بر بدهیهای جاری
 گردش نقدی = دریافتهای نقدی منهای پرداختهای نقدی
 تحلیل و کاربرد این نسبت:
به منظور پویا کردن نسبت جاری است. در محاسبه این نسبت، بجای دارایی جاری از گردش نقدی حاصل از عملیات (تفاوت دریافتها و پرداختهای نقدی ) استفاده گردیده است.
در صورتی که حاصل این نسبت از 0/4 بیشتر باشد، نشان دهنده این است که وضع واحد تجاری از لحاظ قدرت پرداخت بدهیهای کوتاه مدت مطلوب است.http://tlgrm.me/tarazmehvaracc
 

آیا با انواع بیمه در ایران آشنا هستید؟

بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
– اشخاص
 – اموال
 – مسئولیت
 و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا” در ایران بوجود امده است.
  بیمه اشخاص شامل:
– عمر
– حادثه
– درمان
 
 بیمه اموال شامل:
– بیمه اتومبیل( شخص ثالث ، بدنه )
– آتش سوزی
– بیمه های مهندسی
– بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )
 بیمه مسئولیت:
بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
– مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
– مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
– مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
– مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
 بیمه های خاص شامل:
– بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
– بیمه نامه پول در صندوق
– بیمه شتر مرغ
– بیمه اسب

تعریف سفته بازی چیست؟

سفته بازی به خریدوفروش یک دارایی یا معامله اوراق مالی گفته می‌شود که ریسک بسیار زیادی دارد ولی فرد، ریسک از دست دادن همه یا بخش زیادی از سرمایه خود را برای به دست آوردن احتمالی سودی قابل‌توجه، قبول می‌کند. در سفته بازی، ریسک از دست رفتن کل سرمایه، بیشتر از احتمال به دست آوردن سود قابل‌توجه از آن فعالیت است. درواقع فرد سفته باز، پاداش کمی را برای ریسک بالای خود قبول کرده است. نباید سفته بازی را با قمار اشتباه گرفت. در سفته بازی، ریسکی که فرد قبول می‌کند به لحاظ آماری قابل‌اندازه‌گیری است؛ اما در قمار همه‌چیز به شانس و اقبال بستگی دارد و نتایج کاملاً تصادفی است.

 توضیحاتی در مورد سفته بازی
 ممکن است بعضی‌اوقات تمایز قائل شدن سفته بازی و سرمایه گذاری مشکل باشد؛ اما تشخیص اینکه آیا یک فعالیت ویژگی‌های سفته بازی یا سرمایه گذاری را دارد به چند عامل مختلف بستگی دارد که شامل طبیعت دارایی که در آن سرمایه گذاری شده است، مدت پیش‌بینی‌شده برای نگهداری آن دارایی و میزان استفاده اهرم مالی می‌شود.
 به‌طور مثال، درحالی‌که خرید و مالکیت یک ملک اضافی در کنار محل اقامت اصلی شما با هدف اجاره دادن آن ملک ممکن است به‌عنوان یک فعالیت سرمایه گذاری واجد شرایط باشد، اما خرید چندین و چند آپارتمان به‌صورت قسطی و فروش آن‌ها به‌صورت نقدی زیر قیمت خرید بدون شک به‌عنوان سفته بازی در نظر گرفته می‌شود.
فعالیت سفته بازی در اقتصاد آزاد مزایای خاص خودش را نیز دارد. معمولاً سفته بازان نقدینگی بازار را فراهم کرده و فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کم می‌کنند، همین‌طور تولیدکنندگان را قادر می‌کند تا ریسک قیمت محصولات خود را پوشش دهند.
از طرفی در بازارهایی که سازوکار فروش استقراضی وجود دارد (نظیر بورس آمریکا)، فروش استقراضی سفته بازانه ممکن است از شایعات مربوط به سیر صعودی قیمت‌ها جلوگیری کند و مانع شکل‌گیری حباب‌های قیمت دارایی ها شود.

بیمه قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟

 بیمه قراردادهای پیمانکاری

در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکار بخواهد تا در پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخذ و به کارفرما ارایه دهد به این منظور ۵ درصد از هر صورت وضعیت به اضافه آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد مینماید.
در قراردادهاي پیمانکاري غیر عمرانی به طور عام دو نوع نرخ حق بیمه مطرح است:
الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ حق بیمه ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کلاً 7.78 درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل  می گردد که پیمانکار در طول اجراي قرارداد و نهایتاً در پایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهدنمود.
توضیحا اینکه چنانچه پیمانکار در طول اجرای قرارداد لیست و حق بیمه برای قرارداد مذکور پرداخت نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد.
ب ـ در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه بیمه بیکاری می باشد که جمعاً 16.67 درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقدامات کارفرما در قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند «الف» می باشد.
قراردادهای عمرانی
قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که داراي دو شرط توآم زیر باشند:
۱ـ قراردادبر اساس فهرست بهاي سازمانهای مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد شده باشد.
۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردیده باشد و درواقع از محل تملک دارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و داراي ردیف بودجه باشد.
نرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گردد:
الف ـ قراردادهاي اجرایی عملیاتی (مثل جاده سازي ، پل، سد و مواردي از این قبیل) که نرخ حق بیمه 6.6 درصد می باشد که از این نرخ 1.6 درصد آن به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما می باشد که در پایان هر صورت وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد (توسط ذیحساب یا کارفرما)
 ب ـ قراردادهاي مشاوره اي و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵/۶ درصد است که از درصد مذکور ۳/۶درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲ درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود.
توجه: در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید ونیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد .

شرایط پرداخت عائله مندی به بیمه شدگان چه می باشد؟

طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی با در نظر گرفتن شرایط زیر پرداخت می شود:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
2- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند.
3-میزان کمک عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می باشد.

به چه کارهایی، کار سخت و زیان آور گفته می شود؟

کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

تفاوت دارايي هاي ثابت با هزينه چیست؟

اگر وسيله اي خريداري شود که عمر آن کمتر از يک سال مالي باشد جزء هزينه ها ثبت مي گردد و در غير اين صورت جزء دارايي ها محاسبه مي شود.

به عنوان مثال اگر يک تابلو براي سر در شرکت خريداري شود، اگر اين تابلو کمتر از يک سال استفاده شود به عنوان هزينه و اگر بيشتر استفاده شود به عنوان دارايي هاي ثابت محاسبه مي گردد.
 دارايي هاي ثابت شامل زمين، ساختمان، اثاثه و ملزومات، و خودرو مي باشند. اين دارايي ها به غير از زمين در هر سال مقداري از ارزش آن ها کم مي شود که به آن استهلاک گفته مي شود. مقدار اين استهلاک توسط متخصصين حسابداري و اموال محاسبه شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد.
يعني فرض کنيد شما يک کامپيوتر به ارزش 7.000.000 ريال خريداري مي کنيد، بعد از يک سال ممکن است ارزش آن 5.000.000 ريال محاسبه شود در اين صورت مبلغ 2.000.000 ريال از دارايي ها کم شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد.

به چه حسابی هزینه گویند؟

به حسابی هزینه گفته میشود موقت و دارای ماهیت بدهکار ، که مخارج مصرفی در آن ثبت میگردد و

 این حساب را میتوان به چند گروه تقسیم کرد:
 انواع هزینه ها:
 1-هزینه های مالی و اداری
 2- هزینه های توزیع و فروش
 3- هزینه های مالی
 4- هزینه های استهلاک اموال
 الف – تعدادی از هزینه های اداری و عمومی :
 هزینه آب و برق و گاز
 هزینه پست و تلفن و تلگراف
 هزینه ایاب و ذهاب و پیک
 هزینه آبدارخانه و پذیرایی
 هزینه ملزومات مصرفی و نوشت افزار
 هزینه حقوق و مزایای کارکنان
 ب – تعدادی از هزینه های توزیع و فروش :
 هزینه حمل و نقل
 هزینه انبار داری
 هزینه پورسانت و بازار یابی
 هزینه بسته بندی
 هزینه آگهی و تبلیغات
 ج – تعدادی از هزینه های مالی  :
 هزینه حسابداری و حسابرسی
 هزینه بهره های بانکی و غیره
 هزینه کارمزدهای بانکی
 هزینه جرائم بانکی و غیر بانکی
 هزینه مشاوره های مالی
 د – تعدادی از هزینه های استهلاک اموال :
 هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
 هزینه استهلاک وسایط نقلیه
 هزینه استهلاک ماشین آلات ( ابزارآلات)
 هزینه استهلاک ساختمان
 قابل ذکر است در شرکت های تولیدی و صنعتی هزینه های ذیل اضافه میگردد :
 الف – هزینه مستقیم تولید
 ب – هزینه سربار تولید
 هزینه ها معمولا به دو صورت انجام میشود  :
  نقدی        و      غیر نقدی
 مثال هزینه های نقدی :
 هزینه پیک            10000 ریال
 صندوق        10000 ریال
 مثال برای هزینه غیر نقدی :
 هزینه حقوق و مزایای کارکنان       20000000 ریال
 حقوق پرداختنی      20000000 ریال
 مهم :
 گاهی اوقات بصورت اشتباه مبلغ بیشتری بابت هزینه پرداخت گردیده که می بایست عودت گردد و با توجه به اینکه حساب هزینه به هیچ وجه نباید بستانکار گردد پس میبایست در حساب درآمدها ، حساب جدیدی تحت عنوان درآمد های برگشت از هزینه ایجاد نموده و حساب مربوطه بستانکار گردد .
 صندوق           300000 ریال
 درآمد برگشت از هزینه       300000 ریال
  شرح سند :  بابت برگشت اشتباه در پرداخت هزینه …… در سند

سود عملیاتی چیست؟

سود عملیاتی: هر فردی در شرکت خود کسب و کاری راه اندازی می کند و با فروش محصولات خود سودهایی را بدست می آورد که این سودها را سودعملیاتی و بدست آمده از شرکت خود می داند. اگر هزینه های عملیاتی یک شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص از درآمدهای آن شرکت کسر نماییم عددی که بدست می آید نشان گر سود خالص آن شرکت می باشد.

نحوه محاسبه عوارض و وجوه ارزش معاملاتی املاک

سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه ارزش معاملاتی املاک را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه این سازمان خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است:
ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره (۳) ماده ۶۴ اصلاحی ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ قانون مالیات های مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد.
تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می شود:
در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون­ های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ درصد) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می شود.

شروط ثبت فاکتور به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی چیست؟

در ثبت فاکتور به صورت تجمیعی فاکتورهای خرید و فروش بدون شناسه ملی یا کد اقتصادی است. ثبت فاکتور به صورت تجمیعی به شرط زیر است:
 • خریدها از اشخاص حقیقی باشد.
 • در قالب تجمیعی نمی‌توانیم فاکتور خرید از شرکت‌ها را ثبت کنیم.
 • حد نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم.
– اگر دو فاکتور خرید از یک شخص حقیقی داشته باشیم که مبلغ هر کدام از آن‌ها زیر حد نصاب باشد و در صورتی که جمع شوند مبلغشان بالای حد نصاب برود نمیتوان فاکتورها را به صورت تجمیعی ثبت کرد. باید برای هر فاکتور یک رکورد جداگانه ثبت کنیم.