18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد

 1.  ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است.
 2. برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید.
 3. صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچ گونه ابهامی نباشد.
 4. در شرکتهای بیش از 70 نفر ثبت این سند به همراه بیمه و مالیات یک روز کامل زمان می برد.
 5. برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید.
 6. کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید.
 7. سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.
 8. پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.
 9. لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد.
 10. حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود.
 11. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد.
 12. همیشه کل 30 درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد.
 13. مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده 197
 14. با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید.
 15. محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و ان را فراموش نکنید.
 16. اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید.
 17. اگر حسابدار صنعتی یا پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….
 18. می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید.