آقا کارفرما موظف است در صورت اخراج کارگر حق بیمه وی را تا پایان قرارداد بپردازد؟

 بله. کارفرما بدون عذر موجه و قانونی ، حق فسخ قرارداد را ندارد و در این صورت بایستی کلیه حقوق و مزایای کارگر را تا پایان قرارداد پرداخت کند.