آیا با انواع بیمه در ایران آشنا هستید؟

بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
– اشخاص
 – اموال
 – مسئولیت
 و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا” در ایران بوجود امده است.
  بیمه اشخاص شامل:
– عمر
– حادثه
– درمان
 
 بیمه اموال شامل:
– بیمه اتومبیل( شخص ثالث ، بدنه )
– آتش سوزی
– بیمه های مهندسی
– بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )
 بیمه مسئولیت:
بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
– مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
– مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
– مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
– مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
 بیمه های خاص شامل:
– بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
– بیمه نامه پول در صندوق
– بیمه شتر مرغ
– بیمه اسب