آیا سرقفلی همان حق کسب و پیشه است؟

اگرچه در عرف مردم سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک معنا استعمال می نمایند (سرقفلی در معنی عام) لیکن طبق قانون؛ سرقفلی و حق کسب و پیشه ؛ دو تاسیس حقوقی متفاوت است به طوریکه :
۱ . حق کسب و پیشه (شهرت تجاری مستاجر؛حق بر مشتریان دایم) مربوط به اجاره های مشمول قانون۵۶می باشد و بدین معنا است که موجر در پایان مدت اجاره در ازای تخلیه ملک تجاری بایستی مبلغی را (تحت عنوان حق کسب و پیشه) به جهت آنکه مستاجر در طول مدت اجاره مشتریانی جذب نموده به او بدهد ، لیکن ؛
۲ . سرقفلی(ارزش تجاری ملک) مربوط به اجاره های مشمول قانون۷۶می باشد و منظور آن است که چنانچه موجر در ابتدای اجاره مبلغی علاوه بر اجاره بها از مستاجر اخذ نموده باشد در پایان اجاره باید مبلغ سرقفلی را به نرخ عادله روز به مستاجر پرداخت نماید