آیا قرارداد کار به صورت دورکاری مشمول پرداخت حق بیمه می باشد؟

چنانچه با افراد مذکور قرارداد کار ببندید مشمول ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و باید برای انها لیست حق بیمه ماهانه رد نمایید.
چنانچه با افراد مذکور قرارداد پیمانکاری ببندید با توجه باینکه کار شما جنبه دستوری دارد وفق بخش چهارم بخشنامه 11/3 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مشمول بیمه و ماده 28 میباشند لذا باید از سازمان مفاصا دریافت نمایند.
در صورتی از پرداخت حق بیمه معاف خواهید بود که دلایل ارائه دهید که کار محوله دارای سه خصوصیت ذیل باشد :
1-  شخصی بودن انجام کار
2-  تبعیت حقوقی و مزدی و اقتصادی نداشته باشد.
3-  تبعیت دستوری نداشته باشد…