آیا می توان حق بیمه سال های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله ای بین سابقه ایجاد نشود؟

سابقه به‌ مرور زمان به وجود می‌آید، بنابراین بدون اشتغال امکان ایجاد سابقه نیست، مگر اینکه شخصی در کارگاهی مشغول به کار بوده باشد و کارفرما حق‌بیمه وی را پرداخت نکرده باشد، که در آن صورت می‌توان به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار اقامه دعوا کرد