آیا کارگر و کارفرما می توانند با توافق مزایایی کمتر از قرارداد کار اولیه یا ملحقات آن پیش بینی نمایند؟

هر نوع تغيير در قراردادکار که مزايايي کمتر از امتيازات مقرر در قانون کار براي کارگر منظور نمايد مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.