اگر مشمول نظام ارزش افزوده بوده و دارای نام کاربری و رمز عبور هستید

ولی بناگاه دچار اختلال در سیستمهای مالی شده اید ، یا فاکتورهای خرید این فصل هنوز به شما تحویل نشده، یا فاکتورهای فروش را کامل ثبت نکرده اید، یا مدارک خرید وارداتی کامل نیست، یا به هر دلیل ، اسناد و گزارشهای مورد نیاز را ندارید، جهت جلوگیری از تعلق جریمه هنگفت نابخشودنی عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده هرگز – هرگز – هرگز قید تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده را نزنید؛ اظهار نامه ارزش افزوده را با مبالغ گزارشات موجود یا حتی مبالغ تخمینی تنظیم و تسلیم نمائید. چون بعدا” میشود اظهارنامه اصلاحی ثبت نمود. حتی اگر در این فصل فاقد فعالیت هستید ، مکلفید اظهارنامه را با مبلغ صفر تسلیم نمائید.