برای ثبت مالیات های دریافتی و پرداختی باید چه اسنادی را نگهداری کرد؟

  1. تنظيم اسناد حسابداري و مدارك لازم جهت تنظيم دفـاتر و ا ظهارنامـه ماليـات بـر ارزش افزوده
  2. فاكتورها، رسيدها و صورتحسابهاي فروش
  3. فاكتورهاي خريد كالاها و خدمات
  4. فاكتورهاي هزينه هاي جاري
  5. اسناد واردات و صادرات
  6. گواهي هاي گمرك جهت واردات و صادرات
  7. مكاتبات تجاري
  8. صورت حسابهاي بانكي
  9. گواهي هاي تخفيف قيمتها و هرگونه سندي كه دال بر تغيير در فرآينـد معاملـه و شـرايط آن باشد .
  10. ساير اسناد لازم از قبيل تأييد هي هاي مراجع ذيصلاح
تذكر : طبق ماده 34 قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده : مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قـانون مكلفنـد از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ، ماشينهاي صـندوق و يـا سـاير وسـايل و روشـهاي نگهداري حساب كه سازما ن امور مالياتي كشور تعيين مي كند، استفاده نمايند. مـدارك مـذكور بايستي تا مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهـداري و در صـورت مراجعـه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.