تخفیفات خرید و فروش در صورت معاملات فصلی و ارزش افزوده به چه صورت ثبت می شود؟

در ارسال گزارش معاملات فصلی مانند خرید یا فروش ثبت میشود و تیک برگشت از خرید یا فروش راعلامت می زنید  اما در اظهارنامه ارزش افزوده خالص خرید یا فروش درج می شود.