تفاوت ابلاغ قانونی با ابلاغ واقعی چیست؟

این ابلاغ درمحل سکونت یا محل کاربه مودی، بستگان ،مستخدمین…افرادی که رابطه ،استخدامی داشته باشند و حقوق بگیر باشند منظور است.

 نکته مهم..فردی که اوراق به وی تحویل داده میشودبایددارای یک ممیزی وتشخیص دهدکه برگه دارای اهمیت است .
 ابلاغ قانونی…..
 هرگاه مامورمالیاتی مراجعه کردوامتناع انجام شد یا کسی حضورنداشت الصاق انجام میگیردکه به این نوع ابلاغ نوع قانونی گویند.
 درمورداشخاص حقوقی ابلاغ به مدیران وصاحبان امضا اگرحضورنداشتندبه مستخدمین یا کارکنان شرکت وبستگان موضوعیت ندارد.
تفاوت :
درابلاغ قانونی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکندبرگه مالیات قطعی نمیشودوحق مودی ازبین نمی رود‌.
 ابلاغ واقعی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکنداین برگه قطعی می شود.
مودیان توجه کنند ابلاغ هایی که با پیامک یا تلفنی انجام می گیرد ضمانت اجرایی ندارد.
ابلاغ ها تماما درمحل فعالیت قانونی شرکت انجام می گیرد و اقامتگاه قانونی و مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان تغییرکرده حتما باید طی نامه ای به سازمان اطلاع رسانی صورت گیرد که برگه های ابلاغ به اقامتگاه جدید ارسال شود.
 ابلاغها اگر توسط….
 مامور مالیاتی انجام شد با یکبار مراجعه تحویل یا الصاق می کند.
 مامورپست… دو مرحله ای است اگر مامورپست مراجعه و امتناع شد این هم ابلاغ قانونی است و گاهی مامور مراجعه می کند و کسی در مرحل حاضر نیست این مامور در برگه می نویسد در این تاریخ مراجعه کردم حضور نداشتند و برگه را لصاق می کند بعداز۱۵ روز دوباره مامور مراجعه می کند. این برگه را امضا و الصاق می کند.
پس مامور مالیاتی یکبار مراجعه و مامورپست ابلاغ آن در دو مرحله انجام می شود.
مودیان توجه کنند، اعتراض به نحوه ابلاغ  درهیات ۲۱۶ مطرح می شود.