تفاوت بازه زمانی مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی رسیدگی به اظهارنامه تفاوت دارند.

در قوانین مالیات عملکرد اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نماید، یا مواردی را کتمان کرده باشد و بعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسد که تا به حال از جانب مودی ارائه نشده باشد ممیز مالیاتی می تواند از متمم مالیاتی استفاده کند. ممیز مالیاتی از زمان ارائه اظهارنامه تا پنج سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا می باشد و می تواند بر اساس مدارک جدید مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درآمد تعلق می گیرد را از مودی دریافت کند و بعد از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

در قوانین مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند می تواند رسیدگی را انجام بدهد و مالیات و جرائم را مطالبه کند.

مودی مالیاتی، مکلف است تا ده سال مدارک را نگهداری و در صورت درخواست ممیز آنها را ارائه دهد.