تفاوت دارايي هاي ثابت با هزينه چیست؟

اگر وسيله اي خريداري شود که عمر آن کمتر از يک سال مالي باشد جزء هزينه ها ثبت مي گردد و در غير اين صورت جزء دارايي ها محاسبه مي شود.

به عنوان مثال اگر يک تابلو براي سر در شرکت خريداري شود، اگر اين تابلو کمتر از يک سال استفاده شود به عنوان هزينه و اگر بيشتر استفاده شود به عنوان دارايي هاي ثابت محاسبه مي گردد.
 دارايي هاي ثابت شامل زمين، ساختمان، اثاثه و ملزومات، و خودرو مي باشند. اين دارايي ها به غير از زمين در هر سال مقداري از ارزش آن ها کم مي شود که به آن استهلاک گفته مي شود. مقدار اين استهلاک توسط متخصصين حسابداري و اموال محاسبه شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد.
يعني فرض کنيد شما يک کامپيوتر به ارزش 7.000.000 ريال خريداري مي کنيد، بعد از يک سال ممکن است ارزش آن 5.000.000 ريال محاسبه شود در اين صورت مبلغ 2.000.000 ريال از دارايي ها کم شده و به عنوان هزينه ثبت مي گردد.