تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم چیست؟

شاید شما هزینه هایی رو شناسایی کنید که بشود به یک واحد محصول ارتباط داد ولی توجیه اقتصادی نداشته باشه بنابراین این هزینه ها جزو سربار محسوب می شوند. فرض کنید یک مرکز تولیدی در شرکت تان دارید. شما در این مرکز مواد مستقیم مصرف می کنید ( طبق فرمول یا همان ساختار محصول) چند پرسنل تولید دارید، تو این مرکز که بابت تولید ی که می کند دستمزد داده می شود، حالا این دستمزد جای بحث داره !!! یک سری مواد غیر مستقیم هم در تولید این محصول در این مرکز مصرف می شود. هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات این مرکز را هم مشخص کردید و همچنین سهم استهلاک این ماشین آلات رو بدست آوردید.
 از طرفی یک واحد دیگه در شرکت دارید به نام واحد مکانیک که وقتی ماشین آلات شرکت خراب می شود، برای رفع نقص انها اقدام می کند که خود این واحد یک سری هزینه دارد مثلا: دستمزد بچه های مکانیک.
 شما در نهایت هزینه دستمزد مکانیک رو تسهیم کردید و طبق یک مبنای مناسب سهم مرکز تولید از دستمزد پرسنل واحد مکانیک را مشخص کرده اید.
 حالا برای مرکز تولید یک دارید:
۱- مواد مستقیم
۲- دستمزد مستقیم
۳- هزینه تعمیر و نگهداری
۴- هزینه استهلاک
۵- هزینه مواد کمکی
۶- سهمی که این مرکز از دستمزد پرسنل مکانیک تسهیم گرفته