جرایم در گزارشات فصلی چیست؟

  جرایم درگزارشات فصلی 
– عدم صدورصورتحساب فروش کالا یاارایه خدمت
-عدم درج شماره اقتصادی خود
-عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله
-استفاده ازشماره اقتصادی خودبرای معاملات دیگران
-استفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود
-2%مبلغ موردمعامله جریمه تعلق میگیرد.
-عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان
-1%مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است.