حسابداری صادرات را چگونه ثبت کنیم؟

1- هنگام صادرات كالا
هزينه هاي صادرات
بانك / پيش پرداخت هزينه (ترخيص كار)
كليه هزينه اي مربوط به صادرات شامل هزينه ترخيص كار ، بيمه ، حمل و نقل و …. به اين حساب مي رود
حسابهاي دريافتني ارزي
فروش صادراتي
 با استعلام از يك سايت رسمي و معتبر و يكسان نرخ ارز برآورد ميشود و فاكتور فروش بر اساس آن نوشته مي شود و يك نسخه از تصوير نرخ ارز  ضميمه سند شود .
 2- هنگام دريافت وجه فروش
 بانك / نقد
حسابهاي دريافتني ارزي
سود و زيان حاصل از تسعير ارز****( با فرض سود )
مابه التفاوت در صورتيكه سود باشد به بستانكار و در صورتيكه زيان باشد به بدهكار ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي ،سود و زيان حاصل از تسعير ارز مي رود كه اين كار نيز باز با استعلام نرخ ارز از همان سايت معتبر و ضميمه كردن تصوير آن بدست مي آيد در پايان سال در صورتيكه حساب هاي دريافتني ارزي مانده داشت مجددا بايد مانده آن به نرخ پايان سال تسعير ارز گردد.