حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟

حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ٤٪؜ است كه بر عهده كارفرما ميباشد، يعني در كل

٧٪؜ سهم كارگر
٢٠٪؜ سهم كارفرما
٣٪؜ بيمه بيكاري
٤٪؜ مشاغل سخت و زيان آور
يعني كلا ٢٧٪؜ بر عهده كارفرما ميباشد.
در خصوص حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ، دو بحث مطرح ميشود :
١- مشاغلي كه كد آنها به عنوان مشاغل سخت و زيان اور تعريف شده و به صورت ماهانه در ليست بيمه محاسبه و پرداخت ميشود ، كه مورد خاصي ندارد.( اين شغلها بايستي توسط سازمان تامين اجتناعي تعريف شده و تاييد شده باشند) .
٢- مشاغلي كه با درخواست بيمه شده به اداره كار محل كارگاه و طرح در كميسيون تشخيص مشاغل سخت و زيان آور استاني كه متشكل از نماينده كارگران، كارفرمايان ، اداره صنعت و معدن ، نماينده تامين اجتماعي و نماينده فرمانداري ، ميباشد . و تاييد ميشود. كه معمولا با پايان خدمت بيمه شده مصادف است . و طي راي اداره كار به تامين اجتماعي ابلاغ ميشود ، و تامين اجتماعي طبق بخشنامه ٤٩/٥-٤٩/٦-٤٩/٧ نسبت به محاسبه حق بيمه ٤٪‏ اقدام ميكند و به كارگاه مربوطه اعلاميه بدهي  ابلاغ ميكند ، طبق بخشنامه ٤٩/٥ ماخذ محاسبه ٤٪‏ بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي  مشمول كسر حق بيمه ، بيمه شده ميباشد.
طبق بند ٢-ه ماده ١٤٨ وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط جزو هزينه هاي قابل قبول ميباشد.
مثال اگر فرض کنید حقوق و مزایای مشمول بیمه ۱ تومن باشه
٧٪؜ سهم كارگر = ٧٠/٠٠٠ تومان
٤٪؜ مشاغل سخت و زيان آور
٢٠٪؜ سهم كارفرما
٣٪؜ بيمه بيكاري
كلا ٢٧٪؜ كارفرما بايد پرداخت كند
كه ٢٧٠/٠٠٠ تومان ميشه
يعني كلا ٣٤٠/٠٠٠ تومان بايد حق بيمه پرداخت بشه