حکم صدور چک بلامحل چیست؟

حکم اول: تخلف در صدور حکم توسط صادر کننده
حکم دوم: صدور حکم بابت دریافت وجه چک به همراه هزینه‌های احتمالی شامل هزینه‌های دادخواست، تمبر مالیاتی، وکیل، خسارت تأدیه و تأخیر (حسب مقررات بانک مرکزی) و…
✔️در حالت اول به لحاظ قانونی جنبه کیفری به خود می‌گیرد و در نتیجه رأی به محکومیت وی صادر خواهد شد. انجام این عمل مرحله اول دادرسی است.
✔️در مرحله دوم دادرسی، دارنده چک برای احقاق حق خود از دادگاه تقاضای تأمین وجه چک برگشتی را می‌کند و پس از محکوم شدن صادرکننده چک در صورت نداشتن وجه آن, تامین اموال بلامعارض برای ذی نفع از طریق دادگاه انجام خواهد شد.
✔️در صورت عدم پرداخت بدهی بنا به درخواست مال باخته اجرای احکام دادخواست توقیف اموال را صادر می‌نماید.
✔️اگر متهم پشتوانه لازم جهت قرار تامین را نداشته باشد و دادگاه رأی به محکومیت وی داده باشد، طلبکار یا ذی نفع از بخش اجرای احکام دادگاه برای صادر کننده چک تقاضای زندان می‌کند.