در خصوص درصد کسورات برای دریافت مفاصا حساب سازمان چه اقدامی خواهد کرد ؟

کارفرما موظف به کسر ۵% از هر پرداخت و عدم پرداخت آخرین قسط ( که نباید آخرین قسط از ۵ درصد کل قرارداد کمتر باشد ) تا دریافت مفاصا حساب . حال ممکن است سوال پیش بیاد : این کسورات شاید کمتر از ۱۶/۶۷ درصد و یا شاید هم کمتر از ۷/۸ درصد باشه در این خصوص سازمان چه اقدامی خواهد کرد ? در صورتي پيمانكار در مهلت قانوني يكساله پس از پايان قرارداد، نسبت به اخذ مفاصا اقدام نكند، كارفرما بايستي ظرف ٢٥ روز از تاريخ ابلاغ سازمان ، ٥٪؜ سپرده و اخرين قسط را به حساب سازمان واريز كند ، درصورتي كه مبلغ واريزي كارفرما كفاف حق بيمه پيمان را ندهد، سازمان عليه پيمانكار اقدام قانوني به عمل مي آورد.