روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی چگونه است؟

 رسیدگی ازطریق دفاتر:

 اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.
 رسیدگی ازطریق علی الراس :
اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.
  رددفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر
  درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.
نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.
  • تاخیر در پلمپ
  • تاخیرثبت وقایع مال
  • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.
  • اسناد در امدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد.
دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.
مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارائه ننماید.
شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .
درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.